สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 13 1. นายอนวัช  จันทรศรี
 
1. นางสาวรัสมี  โทอุตทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายพงศธร    ภูทวี
2. นางสาวรัถยา   ประสบกลิ่น
3. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วกาม
2. นางสาวกมลธร  กิมอารีย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิศรา  เดชสูงเนิน
2. เด็กชายสุเมธา  ทองประเสริฐแสง
3. เด็กหญิงอภิรดา  คำพุฒ
 
1. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปราณปรียา  ไชยองค์การ
2. นางสาวปุณณภา  ปิยะสรนาท
3. นางสาวศศธร  ธงไชย
 
1. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
2. นายนนท์ปวิธ  กันเกลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวชัญญาพัชญ์  จิระนัจพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  เร่งพัฒนา
3. นางสาวอรจิรา  นวนนบ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกรรวี  อึ้งวนิชบรรณ
2. นางสาววจนพร  ยนตราชีวะ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาวอนงค์  อัตตะโน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์อักษร
2. เด็กหญิงลัลลลิล  มหาถาวร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.33 เงิน 11 1. นางสาวณัฐมน  กัลยาพรม
2. นางสาวพรพนิต  เก็ดเปียง
3. นางสาวสมฤนาท  กาลวิบูลย์
4. นางสาวอรปรียา  สวยรูป
5. นางสาวเบญจภรณ์  ทิพรัตน์
 
1. นางสุชัญญา  ยะคะนอง
2. นางชุลี  แย้มเกษร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นางสาววัลนิภา  ทองคำ
 
1. นายลิขิต  น่วมนุ่ม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.32 เงิน 9 1. นางสาวปิ่นปัญญา  ดวงงาม
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวคัดนางค์  กุลวิทย์
2. นางสาวปาณิสรา  วงษ์แหวน
 
1. นางจุฑารัตน์  สมบูรณ์หิรัญ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 5 1. นายจริภัทร  ดอกบัว
2. นายธนภัทร  สิริธนา
3. นายนพดล  พรีโตเรียส
4. นายบุญญฤทธิ์  สินน้ำคำ
5. นายพีระพันธ์  พันภักดี
6. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
 
1. นายสุกิจ  ประเสริฐกลิ่น
2. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
3. นายอธิวัฒน์  สนธิเมตตาพร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทายิดา
2. เด็กชายธนวัฒน์    ซาอิโตะ
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายปริญญา  ไชยพานิช
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
2. เด็กชายเมธีกร  บัวศรี
 
1. นายชัชวาล  สุรวิทย์
2. นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ย่างนามอินทร์
2. เด็กชายอิทธิโชค  ฟองอรุณรุ่ง
 
1. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
2. นางสาวนัทฐนุชรีย์  นัทธ์ธดิตถ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรุงฉัตร  เพชรวงษ์วาน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร