สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีนนท์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ไชยหานิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กชายกันต์พจน์   วงษ์ปัทมชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายสุรศักดิ์  คำพุทธ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธร  เวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริกิตติยา  สำเร็จสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
 
1. นางสาวนาตยา  โตแดง
2. นางสาวภัทราภรณ์  คำเกตุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาดา   อินทรมหันต์
2. นายธนาวิน  ทองภู
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ชาวกัณหา
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   คำเกตุ
2. นางสาวนาตยา  โตแดง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพนิยม
2. เด็กชายประพจน์  พันธ์ไพศาล
3. เด็กหญิงรติมา  มูลศรีนวล
4. เด็กหญิงวิราวรรณ์  บุญสำเร็จ
5. เด็กหญิงสุทธชา  จันทลี
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ผลเจริญ
2. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนนท์
3. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
4. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางประไพ   กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  บุญยะ
2. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
3. นายอนวัช  จันทรศรี
4. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
5. นายไกรวิชญ์   สิมเกิด
 
1. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
2. นายวันชัย  แคล้วภัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นางสาวชฎาธร  ปานประชาติ
3. นางสาวญาณิกา  อยู่ยิ่ง
4. นายณัฐพล  บุญยะ
5. นายธนสิทธิ์  คงอ่ำ
6. นางสาวธนาภรณ์  ตั้งทองสว่าง
7. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
8. นายนนท์ธวัฒน์  ศรีนาคสุข
9. นางสาวนฤพร  โชคธารารัตน์
10. นางสาวนันท์ชพร  บัวนาค
11. นายปฏิมา  กล่อมกระโทก
12. นางสาวพิชฌฌา  พันธุ์เอก
13. นางสาวภัสสร  ขาวแก้ว
14. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
15. นางสาวสุวรรณมาลัย  ชอบประดิษฐ์
16. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
17. นายไกรวิชญ์  สิมเกิด
18. นางสาวไพลิน  พิลาเคน
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นายวิญญู  คงสถิตย์
3. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
4. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
5. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรพิรุฬห์  จันทคาด
 
1. นางสาวอัญชลี  บุเงิน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.34 ทอง 7 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายปริญญา  ประเทศ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ประสมผล
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวเตือนใจ  พงศ์จิระชาคร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจอมพล  สมบัติไทย
2. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายนาวี  ศรสำเร็จ
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
 
1. นายภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี  มีช้าง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  พิทักษ์
2. เด็กชายจรรยวรรษ  จิรมณีวงษ์
3. เด็กชายจักรกฤษพงษ์  คงเขียว
4. เด็กชายญาติกร  นุชเกษม
5. นางสาวณญาฎา  สะเล็ม
6. เด็กชายประพจน์  พันธ์ไพศาล
7. นางสาวยศวดี  แสงตรง
8. เด็กชายสรรเสริญ  กูรมะโรหิต
9. เด็กชายสหวิทย์  นรินทร์
10. เด็กชายสุรชัย  อุดมรักษ์
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
2. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
3. นายอนุชาติ  อินทร์สุวรรณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.02 ทอง 8 1. นางสาวกัณฐิกา  สังขพันธ์
 
1. นางสาวภัทร  พงษ์เจริญไทย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตา   พาจุจันทาโร
2. นางสาวจันจิรา   กำพุธ
3. นางสาวณัฐณิชา  จะรุรัมย์
4. นายทินภัทร   อำพันวิภาส
5. นายบวรพล   จิตต์อุไร
6. นายภูริคุณ   พิมพิลา
7. นางสาววรรณนิชา  อาสายศ
8. นางสาววันวิสา   วงค์เทราช
9. นายวีรวัฒน์   มานะศรี
10. นายสุรัสวดี    พลัดอยู่
 
1. นางสาวนัทรียา  เกลื่อนพันธ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
3. นางสาวภัทราภรณ์   คำเกตุ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.99 ทอง 4 1. นางสาวดิษญา  สุประการ
2. นางสาวบุษรินทร์  แซ่ลี
3. นางสาวปิยวรรณ  ไผ่ขาว
4. นางสาวมนัสชนก  น้อมสูงเนิน
5. นางสาวเกวลี  ปลัดกอง
 
1. นางสาวพัชร์สมา  แก้วชนะชัย
2. นายศิริพงศ์  พูลเทียบรัตน์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นายพงศธร  ภูทวี
3. นายสุรชาติ  อืนทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎาพร   สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร