สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ้มพัฒน์
2. เด็กหญิงประภาพร  หนูเรียงสาย
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  หนูเรียงสาย
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนุกูล  สหรัตนพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นายธนวัฒน์  ใจดี
2. นายธนา  แซ่เบ๊
3. นายองศา  สังข์กนิษฐ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เลิศไตรคุปต์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เจริญศรี
3. เด็กชายนพดล  น้อยฉิน
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายพนม  อยู่เมฆะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล  พิมพ์งาม
2. นางสาวพัชรพร  สารจุม
3. นางสาวเปมิกา  ตันพานิช
 
1. นางสาวสุภาพร  เจริญ
2. นายนิพัฒน์พูน  เกียงเตียด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพชขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ปัญญาเสถียร
3. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นสุวรรณ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายพนม  อยู่เมฆะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวฐิติกา  ลาดอก
2. นางสาวยุวดี  จันทรสัมฤทธิ์
3. นางสาวอชิรญา  ทวีนุต
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณานนต์  ครุพงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงพาศกลาง
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชื่นชม
2. เด็กชายภูวฎลย์  แก้วไซค้วน
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์