สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภู่คงคา
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวนุธิดา  เพิ่มกิจทวีทรัพย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาศิลพร้อม
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาววีรญา  บุญส่ง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  เลือดทหาร
 
1. นางสาวจีระภา  ตราโชว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสมพร  รัตแมด
 
1. นางสาวจีระภา  ตราโชว์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวฐิติกา  ลาดอก
2. นางสาวยุวดี  จันทรสัมฤทธิ์
3. นายอาริม  นุ่มนุ่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
2. นางสาวณัฐกานต์  เวียงวีระ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ้มพัฒน์
2. เด็กหญิงประภาพร  หนูเรียงสาย
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  หนูเรียงสาย
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนุกูล  สหรัตนพันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นายธนวัฒน์  ใจดี
2. นายธนา  แซ่เบ๊
3. นายองศา  สังข์กนิษฐ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เลิศไตรคุปต์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เจริญศรี
3. เด็กชายนพดล  น้อยฉิน
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายพนม  อยู่เมฆะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล  พิมพ์งาม
2. นางสาวพัชรพร  สารจุม
3. นางสาวเปมิกา  ตันพานิช
 
1. นางสาวสุภาพร  เจริญ
2. นายนิพัฒน์พูน  เกียงเตียด
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพชขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ปัญญาเสถียร
3. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นสุวรรณ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายพนม  อยู่เมฆะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวฐิติกา  ลาดอก
2. นางสาวยุวดี  จันทรสัมฤทธิ์
3. นางสาวอชิรญา  ทวีนุต
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณานนต์  ครุพงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงพาศกลาง
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชื่นชม
2. เด็กชายภูวฎลย์  แก้วไซค้วน
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ปัญญาเสถียร
2. เด็กชายสุขสันต์  ปิยะนารานันท์
 
1. นางสุทธิศรี  เรืองประทุม
2. นายนฤเบศ  พานิชย์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  สดสว่าง
 
1. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
2. นายดิเรก  คำอุปละ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เสือคง
2. นางสาวบุญธยา  เพชรชนะ
 
1. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
2. นายดิเรก  คำอุปละ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 8 1. นางสาวญาตาวี  มณีวงศ์
2. นางสาววรรษชล  จำเนียร
3. นางสาวสิริกัญญา  รุ่งเจริญ
 
1. นางอารี  ใจดี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นายองศา  สังข์กนิษฐ
2. นายอาริม  นุ่มนุ่น
 
1. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
2. นายสมชาย  กราบทอง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงวิทนัน  ประจง
3. นางสาวสิรศา  สิริจันทรานาถ
 
1. นายอาณิต  สมุทรเพรียว
2. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 48.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เอี่ยมจรัส
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจเอื้อ
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรกนก  ศรีขันธ์
2. เด็กหญิงรัชดา  พุกทอง
3. เด็กหญิงลักษณพร  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางอารี  ใจดี
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุทธชาด  เข็มทอง
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพนธ์  ราชชมภู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจเอื้อ
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ผายพิมพ์
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.68 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
2. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส