สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภู่คงคา
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นาศิลพร้อม
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสมพร  รัตแมด
 
1. นางสาวจีระภา  ตราโชว์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวฐิติกา  ลาดอก
2. นางสาวยุวดี  จันทรสัมฤทธิ์
3. นายอาริม  นุ่มนุ่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
2. นางสาวณัฐกานต์  เวียงวีระ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ้มพัฒน์
2. เด็กหญิงประภาพร  หนูเรียงสาย
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  หนูเรียงสาย
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายอนุกูล  สหรัตนพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นายธนวัฒน์  ใจดี
2. นายธนา  แซ่เบ๊
3. นายองศา  สังข์กนิษฐ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคุณานนต์  ครุพงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงพาศกลาง
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ชื่นชม
2. เด็กชายภูวฎลย์  แก้วไซค้วน
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  สดสว่าง
 
1. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
2. นายดิเรก  คำอุปละ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 48.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เอี่ยมจรัส
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจเอื้อ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุทธชาด  เข็มทอง
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์