สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวนุธิดา  เพิ่มกิจทวีทรัพย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาววีรญา  บุญส่ง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วัฒนะประเสริฐ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เสือคง
2. นางสาวบุญธยา  เพชรชนะ
 
1. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
2. นายดิเรก  คำอุปละ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 8 1. นางสาวญาตาวี  มณีวงศ์
2. นางสาววรรษชล  จำเนียร
3. นางสาวสิริกัญญา  รุ่งเจริญ
 
1. นางอารี  ใจดี