สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เลิศไตรคุปต์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เจริญศรี
3. เด็กชายนพดล  น้อยฉิน
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายพนม  อยู่เมฆะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพชขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ปัญญาเสถียร
3. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นสุวรรณ
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นายพนม  อยู่เมฆะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวฐิติกา  ลาดอก
2. นางสาวยุวดี  จันทรสัมฤทธิ์
3. นางสาวอชิรญา  ทวีนุต
 
1. นายสุนทร  คำวิสิทธิ์
2. นางสาวมะนิดดา  เกตุสุข
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรกนก  ศรีขันธ์
2. เด็กหญิงรัชดา  พุกทอง
3. เด็กหญิงลักษณพร  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางอารี  ใจดี