สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  เลือดทหาร
 
1. นางสาวจีระภา  ตราโชว์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นายองศา  สังข์กนิษฐ
2. นายอาริม  นุ่มนุ่น
 
1. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
2. นายสมชาย  กราบทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำศรี
2. เด็กหญิงวิทนัน  ประจง
3. นางสาวสิรศา  สิริจันทรานาถ
 
1. นายอาณิต  สมุทรเพรียว
2. นางสาววรางคณา  โกมลผลิน
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ผายพิมพ์
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.68 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดาวัลย์  ตันติธรรมภูษิต
2. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
2. นางสาวมณฑยา  เสาวรส