สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิตติพร  เขียวประภัสสร
2. เด็กชายสุกันชัย  โตรื่น
3. เด็กหญิงสุริศรา   สุขีชิต
 
1. นางศรีสุดา   สุขชุม
2. นายไชยวุฒิ  เอี่ยมสำอางค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.25 เข้าร่วม 7 1. นายชานน  พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
2. นางสาวศุครรศร  เขียวเซ็น
3. นางสาวอศัลยา  คำยวง
 
1. นางศิวิไล  พรหมดำ
2. นายชำนาญ   สังข์ทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรืองโชคชัย
2. เด็กหญิงชยุดา  เก้าลิ้ม
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวซัลวานี  ดือเลาะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทศธร  งามนิธิพงศา
2. นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
3. นางสาววริยา   จันทร์เจียวใช้
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิดชิด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สืบสาย
3. เด็กหญิงภารดี  บุญรอด
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
2. นายธนวัฒน์   ทองดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัชนนท์  อุทัยวัฒน์
2. นายภานุกร  ศักดิ์ศุภนรา
3. นายโภคิน  พรหมวิจิตรการ
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายจีรภัทร์  เชี่ยวเชิงงาน
3. เด็กหญิงอัฐณัฐ  สิงห์ขรณ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวพิริยาพร  พันธุ์สิทธิเดช
2. นางสาวสาธิดา  โพธิ์เย็น
3. นางสาวอชิรญาณ์  พิทยากุลพงศ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพศิน  จันทร์คำ
2. เด็กชายวรพรต  ธีระกุลชัย
 
1. นางกันยารัตน์  วัฒนวิสัย
2. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 20.21 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรณ์วรุตถ์  ศิลป์วิเศษสรรค์
2. เด็กชายเกริกพล  คนบำรุง
 
1. นายชนัญญู  ประกิระเค
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติณัฐ  ตั้งวิจิตรเจนการ
2. เด็กชายธนาคม  จิรก้องจิก
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ