สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวชุติมา  คำนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวศุภกานต์  สู้ทุกทิศ
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คามทาหลง
 
1. นางสาวสกุณา  เทียมนาขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายเรืองธารา  ทางเจริญ
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  ทองภู
 
1. นางสาวสกุณา  เทียมนาขา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวีณ์  ฐานิตาศิริมงคล
 
1. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธีรตา  เพชรวงศ์
2. เด็กหญิงพิชญา  อักษรพันธ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญโม๊ะ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  โพธิแปลง
2. นางสาววิมลพรรณ  ทรัพย์ปรีชา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 20 1. นางสาวรินรดา  พนานุวัฒน์
2. นางสาววิศิณี  เบี้ยวบังเกิด
3. นางสาวสัณห์สิรี  นามวงศ์
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ทรัพย์ปรีชา
2. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกันตา  สิบเรศตระกูล
2. เด็กหญิงอธิชา  เจนพิทักษ์ชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เวียนวงษ์
2. นางสาวสุพิชชา  เคียงข้าง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชยพัฒน์  จรกรรณ
2. นายนันทิวา  กาลาจันทร์
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
2. นางสาวชุติมา  คำนนท์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จิระโชติกานต์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดตา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 16 1. นายหฤษฎ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดตา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงอรณัฐ  มานะกอบการ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อมรธนภัทร
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
2. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญจพล  ทองคำ
2. นางสาวศุครรศร  เขียวเซ็น
3. นายเกียรติภูมิ  อาจหาญ
 
1. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นายภาณุพงศ์  นิมิตรมงคล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายนนทนันท์  สีเขียว
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จริงจิตต์
3. เด็กชายวีรภัทร  ศุภพรโอภาส
 
1. นางสาวพงศ์ศิริ  เชาวน์ปรีชา
2. นางสาวอกนิษฐ์  อ้วนแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นายกาจพล  เจริญประทีปกิจ
2. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
3. นายเอกภาวิน  พรเสรีกุล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
2. นายณัฐชัย  วรกิจธรรมกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วสินชัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ลาธา
 
1. นางสาวปกาวรรณ  สิงห์โตทอง
2. นายธนากร  ภู่ภูวเศรษฐาวร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวพรทิวา  วงค์วชิระกุล
2. นายภูมิสิทธิ์  นานรัมย์
 
1. นางชลธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  นิ่มสุวรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
 
1. นางสาววารุณี  ใจดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายธนภัทร  พ่วงสุวรรณ
 
1. นายภาณุพงศ์  นิมิตรมงคล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิตติพร  เขียวประภัสสร
2. เด็กชายสุกันชัย  โตรื่น
3. เด็กหญิงสุริศรา   สุขีชิต
 
1. นางศรีสุดา   สุขชุม
2. นายไชยวุฒิ  เอี่ยมสำอางค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.25 เข้าร่วม 7 1. นายชานน  พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
2. นางสาวศุครรศร  เขียวเซ็น
3. นางสาวอศัลยา  คำยวง
 
1. นางศิวิไล  พรหมดำ
2. นายชำนาญ   สังข์ทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรืองโชคชัย
2. เด็กหญิงชยุดา  เก้าลิ้ม
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวซัลวานี  ดือเลาะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทศธร  งามนิธิพงศา
2. นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
3. นางสาววริยา   จันทร์เจียวใช้
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิดชิด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สืบสาย
3. เด็กหญิงภารดี  บุญรอด
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
2. นายธนวัฒน์   ทองดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัชนนท์  อุทัยวัฒน์
2. นายภานุกร  ศักดิ์ศุภนรา
3. นายโภคิน  พรหมวิจิตรการ
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายจีรภัทร์  เชี่ยวเชิงงาน
3. เด็กหญิงอัฐณัฐ  สิงห์ขรณ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวพิริยาพร  พันธุ์สิทธิเดช
2. นางสาวสาธิดา  โพธิ์เย็น
3. นางสาวอชิรญาณ์  พิทยากุลพงศ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพศิน  จันทร์คำ
2. เด็กชายวรพรต  ธีระกุลชัย
 
1. นางกันยารัตน์  วัฒนวิสัย
2. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 20.21 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรณ์วรุตถ์  ศิลป์วิเศษสรรค์
2. เด็กชายเกริกพล  คนบำรุง
 
1. นายชนัญญู  ประกิระเค
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติณัฐ  ตั้งวิจิตรเจนการ
2. เด็กชายธนาคม  จิรก้องจิก
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายจิรภัทร  เกียรติพันธ์ุสดใส
2. เด็กหญิงดาริกา  เถาว์พันธ์
3. เด็กหญิงรัชรินทร์  บุนนาค
4. เด็กหญิงอารยา  จำปามูล
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ผดุงยศ
 
1. นายวัชระ  ใบยูซบ
2. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.66 เงิน 8 1. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
2. นายชนุตร์  พรธนาภูมิพัฒน์
3. นางสาวญาณิศา  ฉับพลัน
4. นางสาวธัญสินี  เตรียมอุดมสุข
5. นางสาวสิริกร  เลิศสาครประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
2. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬาพร  ดอนตาเหล็ก
2. เด็กหญิงธษวรรณ  ปฐมฐานะกุล
3. เด็กหญิงบินสุดา  เหล่าสูงเนิน
4. เด็กหญิงพรรณบุตร  ใบบุตร
5. เด็กหญิงอรวรินทร์  ปานหอม
 
1. นายวัชระ  ใบยูซบ
2. นายสราวุฒิ  ธราพร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 8 1. นางสาวลลิตภัทร  ทัดทรง
2. นางสาววทันยา  โพธิคัมตรา
3. นางสาววลัยลักษณ์  สายตุ่นแก้ว
4. นางสาววีรนุช  นามเนียม
5. นางสาวอริสา  สินกิจประเสริฐ์
 
1. นายอนันต์  เกตุบำรุง
2. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เกียรติพันธุ์สดใส
2. เด็กหญิงนันทรีย์  สาสตร์สาระ
3. เด็กหญิงมาติกา  หมื่นสา
4. เด็กชายรามิล  สุชาตินิติกุล
5. เด็กหญิงหทัยชนก  อดิเรกไพศาลกุล
 
1. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุภูมิ  ศิริกุลอนันต์
2. นายณธีพัฒน์  ฉัตรสกลสิทธิ์
3. นายนิธิศ  พุ่มเจริญ
4. นายอนิรุทธ์  อุ่นเรือน
5. นายเจษฎาพงศ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นายอนันต์  เกตุบำรุง
2. นายศราวุฒิ  ธราพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 70.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรืองโชคชัย
2. เด็กหญิงกัญญวัณณ์  วราแสงศรีจำเริญ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  วิวัฒน์สกุลเจริญ
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกิดนุ่น
6. เด็กชายทัพไทย  สุดใจ
7. เด็กชายทิตถากร  โชติวสุธรากุล
8. เด็กชายปพน  กฤษประโยชน์
9. เด็กชายปัณณรุจน์  ไตรปัญโญพัตร์
10. เด็กหญิงพรพรหม  เจริญรัตน์
11. เด็กหญิงพรรษวษา  กิตติสารธรรม
12. เด็กชายภูริยศ  เงินเจริญ
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศุภมงคลฤกษ์
14. เด็กหญิงลลิล  สุขชัย
15. เด็กหญิงวรันธร  อ่อนละออ
16. เด็กหญิงศศินิภา  มิลมานะ
17. เด็กชายศุภภณ  วรวิกรกิจ
18. เด็กชายสมชาย  หวง
19. เด็กชายอรรถกฤต  มหาสุข
20. เด็กหญิงอัญชิสา  เชิดสัตยานุกูล
 
1. นายศราวุฒิ  ธราพร
2. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
3. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
4. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
5. นายบวรทัต  จูสวัสดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกฎ  สีเขียวสด
2. นายกริชทิชานนท์  มีศรี
3. นายกรีฑาพล  นิตะคง
4. นายกฤษฎาราช  แก้วสว่าง
5. นางสาวกัณฐ์กณิศ  มัตตา
6. นายกันต์ธร  พงศธรศิริกุล
7. นางสาวจุฑาวรรณ  ขวัญคำ
8. นายชลลิทธิ์  เจริญวัฒนวิญญู
9. นายชิติพัทธ์  ตันตินันทะวงศ์
10. นายณธีพัฒน์  ฉัตรสกลสิทธิ์
11. นายนิทัศน์  เสรีรัฐ
12. นายปรมัท  เรืองพานิช
13. นายราชวัลลภย์  สุขสิน
14. นางสาววรดา  การะเกตุ
15. นายศุภณัฐ  วาระสุข
16. นายศุภเศกข์  ดายี่
17. นายสรวิชญ์  วิทยวรกุล
18. นางสาวสิตานันท์  นัสธีทอง
19. นางสาวอัสมาพร  สุขตัน
20. นางสาวเกวลิน  ธรรมโล
 
1. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
2. นายอิทธิพล  ปัจจัยโคถา
3. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
4. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
5. นายวัชระ  ใบยูซบ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงัพัฒรินทร์  กองลุน
 
1. นายสิรวิชญ์  วิเศษสุรการ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 16 1. นายธนวัฒน์  เนียมนิล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คล้ายบุญนาค
2. เด็กชายสุธี  บรรทัดเที่ยง
 
1. นางสาวอนงค์  เเซ่ซิ้ม
2. นายธนชิต  โคบำรุง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 48.8 เข้าร่วม 20 1. นายชนณัฐธี  กุฎีศรี
2. นางสาวธัญพิมล  ชัยมงคลทรัพย์
 
1. นางเยาวณี  เนติวงษ์
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรุตม์  วิริยะอาภรณ์
2. นางสาวญาณิศา  สินลือนาม
3. นายณัฐอนันต์  เลิศนานาวงศ์
4. นางสาวณิชากร  ทองพุ่ม
5. นายถมัด  นิยมอำนวยกุล
6. นายธนกฤต  ชัยวิริยะกิจ
7. นางสาวบุญญิสา  นิยมศักดิ์
8. นางสาวพัชรินทร์  คชเชนทร์ถาวร
9. นางสาวศิริวรรณ  นิลรักษ์
10. นายหฤษฎ์  บุญเกิด
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
3. นายศุภกร  กาญจนาอภิบาล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชุ่นฮั้ว
2. เด็กหญิงชยาภา  ยศฟุ้งกุล
3. เด็กหญิงชุติพร  กุศลสร้าง
4. เด็กหญิงณัชพิมพ์  พลอยเลี้ยง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมสกุล
6. เด็กหญิงธัญภรณ์  เหล่าบุตรลา
7. เด็กหญิงปวเรศ  พรหมทอง
8. เด็กหญิงพรนภัส  เทอดเกียรติชัย
9. เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาสวัสดิ์
10. เด็กหญิงวริศรา  น้อยหรุ่น
11. เด็กหญิงวินนันชนก  ขาวล้ำเลิศ
12. เด็กหญิงศศิธร  เชาว์ริน
13. เด็กหญิงศศิประภา  ธราวุธศุภสิน
14. เด็กหญิงสราญเนตร  เปิดปัญญา
15. เด็กหญิงเกวริน  วรมิตร์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  กิตติอุดมเดช
2. นางกรัญภัฎ  ไกรดานนท์
3. นางสาวกรกัญจน์  รัศมีโสรัจ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีมนตรี
2. เด็กชายสิทธิพล  วิเศษกาญจนพงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  กิตติอุดมเดช
2. นางสาวกรกัญจน์  รัศมีโสรัจ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวรินรดาดา  พนานุวัฒน์
2. นางสาวสัณท์สิรี  นามวงศ์
 
1. นายวัลลภ  โพธิ์อบ
2. นางกรัญภัฎ  ไกรดานนท์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภูอุดม
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายนวพล  ธรรมราช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีราพร  ยงทางเรือ
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุทธิดา  ภัครปรเมศ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชานาถ   วัฒนวิจิตร
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสุมาลี   สุทธิจิตภักดี
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชวิศา  แสนพงษ์
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวกมลวรรณ  โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชกานต์  โชติวสุธรากุล
2. เด็กหญิงอริสรา  ติวไพบูลย์
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  อินทร์สืบ
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกิตติยาพร  ทรายมูล
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญมี
3. เด็กหญิงรอยพิมภัทร  เสมียนกุลวิวัฒน์
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  ยืนยาว
2. เด็กชายกันต์ธร  ภมรพล
3. นายกิตติภูมิ  รัตนบัติ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณกานต์  วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรันธร  โชติชัยวิวงศ์กุล
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวนฤสรณ์  วัฒนเขื่อนขันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสรรค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเนติธร  ศักดิ์สนิท
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐนนท์  ปานศักดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. นางสาวกวินนาฏ  จาละ
3. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
4. นางสาวจีรนันท์  หาริกัน
5. เด็กหญิงชญาภรณ์  ชอบเพื่อน
6. นางสาวณัชชา  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  โชติศิริภัคธีมา
8. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
9. เด็กหญิงณัฐริณี  บุญยะฤทธิ์
10. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
11. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวเกตุ
12. เด็กหญิงธัญชนก  ประทีปรัมย์
13. เด็กหญิงนงนภัส  วัฒนวิจิตร
14. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
15. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
16. เด็กหญิงพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
17. นายพิจักษณ์  ศรีนา
18. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อัศวโชติการกุล
19. เด็กชายภวัต  ด้วงสำรวย
20. เด็กหญิงมธุมาส  ยะสุรีย์
21. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
22. เด็กหญิงรามาวดี  แซ่เฮง
23. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
24. นางสาววราภรณ์  คำปุก
25. เด็กหญิงศรสวรรค์  ตรวจมรรคา
26. นายศรัณย์  ใจคำแหง
27. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
28. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
29. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
30. เด็กหญิงสุลิสรา  วงค์ไพศาล
31. เด็กหญิงอภิสรา  สุขสิน
32. เด็กชายอลงกรณ์  ของดี
33. นายเมธิชัย  ใจสุวรรณ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
2. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
3. นายปรเมศร์  ชะโลธร
4. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
6. นายชยางกูร  ศิริวัตร
7. นายพงศธร  กัณฑ์ศรี
8. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฤทธิ์จีน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิชานนท์  แคว้นไธสง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จงเทพ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติพงษ์วัฒ  ดีแสน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนุช  ชินเจริญธรรม
2. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
3. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
4. เด็กชายปฏิพล  พึ่งอ่ำ
5. เด็กชายภูรินทร์  คนบำรุง
6. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กชายเจริญ  ตระกูลวรรณชัย
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.35 ทอง 9 1. นายปรัชญา  ปัญโย
 
1. นางสาวรมณียา   อมาตยคง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 7 1. นางสาวชวัลรัชต์  ลาภกิตติกุล
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
81 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.98 ทอง 8 1. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
 
1. นางสาวรมณียา   อมาตยคง
 
82 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 7 1. นายกวิสร  แก้วผ่อง
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
83 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.99 ทอง 4 1. นางสาวฐิตารีย์  สุวรรณธัมบุญ
2. นายพงศ์ภัค  พิทักษ์เจริญวงค์
3. นายพฤฒิ  กิตติฤดีกุล
4. นางสาวพลอยชมพู  โสภณสิริรักษา
5. นางสาวอัญชิสา  โพธิ์สุข
 
1. Miss安娜  周
 
84 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นางสาวดิษณี  นันทสินธุ์
2. นางสาวปพัชญา  วิศิษฐผล
3. นางสาววณิฌา  เสือคง
4. นายสมพล  เปลี่ยนประยูร
5. นางสาวสุดารัตน์  แสนสระ
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นางสาวปกาวรรณ  สิงห์โตทอง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.84 ทอง 6 1. นางสาวชิดชนก  เลิศธนภัทร
2. นางสาววาทินี  สุขเกษฆ
 
1. นางสาวรมณียา   อมาตยคง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.13 ทอง 5 1. เด็กชายคามิน  การะเกษ
2. เด็กชายคุณานนต์  เงาเบญจกุล
3. เด็กหญิงดาว  ธนะรุ่งเพชร
4. เด็กชายธี์ธวิช  นพวงศ์
5. นายบุญฤทธิ์  กลัดจินดา
6. เด็กหญิงประณยา  ชุณหสุนทร
7. เด็กหญิงภนิตา  พงษ์มา
8. เด็กหญิงสิโรธร  เย็นสุข
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายกิตติธัช   หนันเรือง
2. นายธนัช  ชนะกิจเสรี
3. นางสาวปภาดา   ลีลาวัฒนกุล
4. นายระพีพงษ์  กลิ่นหอม
5. นางสาววริยา  จันทร์เจียวใช้
6. นายศรันย์   ด้วงคุ่ย
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สัตถาวะโห
2. นายณัฐอนันต์  เลิศนานาวงศ์
3. นายนันทิวา  กุลาจันทร์
4. นางสาวพรกนก  มั่นชูพงศ์
5. นายพาสกร  แก้วน้อย
6. นายวริศ  จั่นงาม
7. นางสาววิรัญชนา  วงศ์วรกุล
8. นางสาวสิรยา  คุ้มรักษา
9. นายอนวัช  ถาวีวร
10. นายอภิวัฒน์  เอื้อบัณฑิต
 
1. นายอนันต์  เกตุบำรุง
2. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
3. นายทศวรรษ  คำจันทร์
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายกิตพิสิฐ  ทำนุรัฐ
2. เด็กชายคณพัฒน์  ถือทอง
 
1. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างโสดา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองกำเหนิด
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวพัทธนันท์  กิจพิทักษ์สกุล
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
2. นางสาวสุพัชชา  ระดิ่งหิน
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวพัทธนันท์  กิจพิทักษ์สกุล
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ตันวิจิตร์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวลี
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกีรติ  อาจผักปัง
2. นายนนทวัติ  วัชราเรืองวิทย์
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สำเภาทิพย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ทวีแสง
 
1. นางสาวนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนาคม   จิรก้องกิจ
2. เด็กชายสมิตานัน  ตั้งธรรมวณิช
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวพัทธนันท์  กิจพิทักษ์สกุล
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จิระโชติกานต์
2. เด็กชายสัมพันธวงศ์   เจนตนา
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชนาธิป   รัศมีเจริญธรรม
2. นางสาวพิกุลทอง   ดวงจันทร์โคตร
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนริศรา  ลิมปิศิริสันต์
2. นางสาวเมธาวี  อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายคุณาธิป  สัตย์สมนึก
2. นายธนดล  ธีรธาดาพงศ์
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 1. นายชนาธิป   รัศมีเจริญธรรม
2. นายศุภณัฐ  โกญจนาท
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญศุข
2. เด็กชายพีรพล  สีลาโล้
3. เด็กชายยอดยิ่ง  เจริญชัยเดช
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปากรณ์  หัฏฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีสวาท
2. เด็กชายวีรภัทร  พัฒนาภิเศรษฐกุล
3. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัฑณาพร  มุสิผล
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุ่นคำ
3. นางสาวเมธาวี  อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  เกตุไชโย
2. เด็กหญิงจิรภัฑร์  เถื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงธนัญญา  เตชะวิทยาศิลป์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างโสดา
5. เด็กหญิงหทัยชนก  พันธ์แก้ว
6. เด็กหญิงอภิญญา  เถื่อนเหลือ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
3. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์  เถื่อนแก้ว
2. นางสาวณัฐมล  เสือกลาง
3. นางสาวณัฐวรรณ  วรดี
4. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
5. นางสาวพลอยไพริน  นึกขุนทด
6. นางสาวสุมิตตา  มวลคำลา
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพล  ศรีวิชชุพงษ์
2. เด็กชายวิชัยวัตน์  อิ่มสุขศิลป์
3. เด็กหญิงอรนันต์  ชยาภัม
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวสุธินี  ศรีชน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรณธนัตถ์  ถาวรประชา
2. นายณัชพล  คชนินทร์
3. นายพรวุฒิ  ธัมมปที
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวสุธินี  ศรีชน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรพา  ดิฐภักดีชัย
2. เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญเหลือ
3. เด็กชายอเนชา  สุขมาก
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 11 1. นางสาวฐิตารีย์  ภูจอมแก้ว
2. นางสาวปฐมพร  ยุทธนาปกรณ์
3. นายวสุ  กฤติยาเมธาการ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาคบดินทร์
2. เด็กชายวศิน  ประเสริฐ
3. เด็กชายสิรภาส  น้อยอำแพง
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานิตา  นาคเกิด
2. นางสาวณัฎฐ์ชิดา  เปรมปริ่ม
3. นายธราธาร  ออมปริศ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชะนะภัย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิลักษณ์  วาทะสุนทรพงศ์
3. เด็กหญิงวิรักษณา  ใจเก่งดี
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นายภัสกร  ตั้งชาญตระกุล
2. นางสาวภูษิดา  คุ้มธเรศ
3. นางสาวศุภรดา  บัวสระ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิพัฒน์ไพศาล
2. เด็กหญิงวริศรา  พลสันต์
3. เด็กชายสุรเดช  ประดับเขตร
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 1. นางสาวธนรส  ใจเก่งดี
2. นางสาวสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
3. นางสาวเบญจรัตน์  ลีลาดภา
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อมรธนภัทร
3. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ศักดิ์บริบูรณ์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
2. นางสาวอภิชญา  ชยาภัม
3. นางสาวเบญจมาศ  ศิริหงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล