สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 20 1. นางสาวรินรดา  พนานุวัฒน์
2. นางสาววิศิณี  เบี้ยวบังเกิด
3. นางสาวสัณห์สิรี  นามวงศ์
 
1. นางสาววิมลพรรณ  ทรัพย์ปรีชา
2. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกันตา  สิบเรศตระกูล
2. เด็กหญิงอธิชา  เจนพิทักษ์ชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เวียนวงษ์
2. นางสาวสุพิชชา  เคียงข้าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชยพัฒน์  จรกรรณ
2. นายนันทิวา  กาลาจันทร์
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
2. นางสาวชุติมา  คำนนท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จิระโชติกานต์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 16 1. นายหฤษฎ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุดตา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงอรณัฐ  มานะกอบการ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อมรธนภัทร
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
2. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วสินชัย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ลาธา
 
1. นางสาวปกาวรรณ  สิงห์โตทอง
2. นายธนากร  ภู่ภูวเศรษฐาวร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
 
1. นางสาววารุณี  ใจดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายธนภัทร  พ่วงสุวรรณ
 
1. นายภาณุพงศ์  นิมิตรมงคล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิตติพร  เขียวประภัสสร
2. เด็กชายสุกันชัย  โตรื่น
3. เด็กหญิงสุริศรา   สุขีชิต
 
1. นางศรีสุดา   สุขชุม
2. นายไชยวุฒิ  เอี่ยมสำอางค์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.25 เข้าร่วม 7 1. นายชานน  พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
2. นางสาวศุครรศร  เขียวเซ็น
3. นางสาวอศัลยา  คำยวง
 
1. นางศิวิไล  พรหมดำ
2. นายชำนาญ   สังข์ทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 20.21 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกรณ์วรุตถ์  ศิลป์วิเศษสรรค์
2. เด็กชายเกริกพล  คนบำรุง
 
1. นายชนัญญู  ประกิระเค
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติณัฐ  ตั้งวิจิตรเจนการ
2. เด็กชายธนาคม  จิรก้องจิก
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 48.8 เข้าร่วม 20 1. นายชนณัฐธี  กุฎีศรี
2. นางสาวธัญพิมล  ชัยมงคลทรัพย์
 
1. นางเยาวณี  เนติวงษ์
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีมนตรี
2. เด็กชายสิทธิพล  วิเศษกาญจนพงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  กิตติอุดมเดช
2. นางสาวกรกัญจน์  รัศมีโสรัจ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุทธิดา  ภัครปรเมศ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนาคม   จิรก้องกิจ
2. เด็กชายสมิตานัน  ตั้งธรรมวณิช
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวพัทธนันท์  กิจพิทักษ์สกุล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนริศรา  ลิมปิศิริสันต์
2. นางสาวเมธาวี  อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายคุณาธิป  สัตย์สมนึก
2. นายธนดล  ธีรธาดาพงศ์
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ