สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คามทาหลง
 
1. นางสาวสกุณา  เทียมนาขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธีรตา  เพชรวงศ์
2. เด็กหญิงพิชญา  อักษรพันธ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญโม๊ะ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  โพธิแปลง
2. นางสาววิมลพรรณ  ทรัพย์ปรีชา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายนนทนันท์  สีเขียว
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  จริงจิตต์
3. เด็กชายวีรภัทร  ศุภพรโอภาส
 
1. นางสาวพงศ์ศิริ  เชาวน์ปรีชา
2. นางสาวอกนิษฐ์  อ้วนแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นายกาจพล  เจริญประทีปกิจ
2. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
3. นายเอกภาวิน  พรเสรีกุล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทะเล
2. นายณัฐชัย  วรกิจธรรมกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวพรทิวา  วงค์วชิระกุล
2. นายภูมิสิทธิ์  นานรัมย์
 
1. นางชลธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  นิ่มสุวรรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 8 1. นางสาวลลิตภัทร  ทัดทรง
2. นางสาววทันยา  โพธิคัมตรา
3. นางสาววลัยลักษณ์  สายตุ่นแก้ว
4. นางสาววีรนุช  นามเนียม
5. นางสาวอริสา  สินกิจประเสริฐ์
 
1. นายอนันต์  เกตุบำรุง
2. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวรินรดาดา  พนานุวัฒน์
2. นางสาวสัณท์สิรี  นามวงศ์
 
1. นายวัลลภ  โพธิ์อบ
2. นางกรัญภัฎ  ไกรดานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภูอุดม
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชกานต์  โชติวสุธรากุล
2. เด็กหญิงอริสรา  ติวไพบูลย์
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรันธร  โชติชัยวิวงศ์กุล
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฤทธิ์จีน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 7 1. นางสาวชวัลรัชต์  ลาภกิตติกุล
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 7 1. นายกวิสร  แก้วผ่อง
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายกิตติธัช   หนันเรือง
2. นายธนัช  ชนะกิจเสรี
3. นางสาวปภาดา   ลีลาวัฒนกุล
4. นายระพีพงษ์  กลิ่นหอม
5. นางสาววริยา  จันทร์เจียวใช้
6. นายศรันย์   ด้วงคุ่ย
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ตันวิจิตร์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวลี
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 18 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จิระโชติกานต์
2. เด็กชายสัมพันธวงศ์   เจนตนา
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร