สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวศุภกานต์  สู้ทุกทิศ
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายเรืองธารา  ทางเจริญ
 
1. นางธัชนันท์  ศตสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.9 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายจีรภัทร์  เชี่ยวเชิงงาน
3. เด็กหญิงอัฐณัฐ  สิงห์ขรณ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวพิริยาพร  พันธุ์สิทธิเดช
2. นางสาวสาธิดา  โพธิ์เย็น
3. นางสาวอชิรญาณ์  พิทยากุลพงศ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพศิน  จันทร์คำ
2. เด็กชายวรพรต  ธีระกุลชัย
 
1. นางกันยารัตน์  วัฒนวิสัย
2. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.66 เงิน 8 1. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
2. นายชนุตร์  พรธนาภูมิพัฒน์
3. นางสาวญาณิศา  ฉับพลัน
4. นางสาวธัญสินี  เตรียมอุดมสุข
5. นางสาวสิริกร  เลิศสาครประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
2. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 70.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรืองโชคชัย
2. เด็กหญิงกัญญวัณณ์  วราแสงศรีจำเริญ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  วิวัฒน์สกุลเจริญ
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกิดนุ่น
6. เด็กชายทัพไทย  สุดใจ
7. เด็กชายทิตถากร  โชติวสุธรากุล
8. เด็กชายปพน  กฤษประโยชน์
9. เด็กชายปัณณรุจน์  ไตรปัญโญพัตร์
10. เด็กหญิงพรพรหม  เจริญรัตน์
11. เด็กหญิงพรรษวษา  กิตติสารธรรม
12. เด็กชายภูริยศ  เงินเจริญ
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศุภมงคลฤกษ์
14. เด็กหญิงลลิล  สุขชัย
15. เด็กหญิงวรันธร  อ่อนละออ
16. เด็กหญิงศศินิภา  มิลมานะ
17. เด็กชายศุภภณ  วรวิกรกิจ
18. เด็กชายสมชาย  หวง
19. เด็กชายอรรถกฤต  มหาสุข
20. เด็กหญิงอัญชิสา  เชิดสัตยานุกูล
 
1. นายศราวุฒิ  ธราพร
2. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
3. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
4. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
5. นายบวรทัต  จูสวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คล้ายบุญนาค
2. เด็กชายสุธี  บรรทัดเที่ยง
 
1. นางสาวอนงค์  เเซ่ซิ้ม
2. นายธนชิต  โคบำรุง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายนวพล  ธรรมราช
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชานาถ   วัฒนวิจิตร
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสุมาลี   สุทธิจิตภักดี
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชวิศา  แสนพงษ์
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวกมลวรรณ  โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  อินทร์สืบ
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ศรีภัทรโชติ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญมี
3. เด็กหญิงรอยพิมภัทร  เสมียนกุลวิวัฒน์
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเนติธร  ศักดิ์สนิท
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จงเทพ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นางสาวดิษณี  นันทสินธุ์
2. นางสาวปพัชญา  วิศิษฐผล
3. นางสาววณิฌา  เสือคง
4. นายสมพล  เปลี่ยนประยูร
5. นางสาวสุดารัตน์  แสนสระ
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นางสาวปกาวรรณ  สิงห์โตทอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายทชากร  จารุสุทธิรักษ์
2. นางสาวสุพัชชา  ระดิ่งหิน
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวพัทธนันท์  กิจพิทักษ์สกุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกีรติ  อาจผักปัง
2. นายนนทวัติ  วัชราเรืองวิทย์
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 1. นางสาวธนรส  ใจเก่งดี
2. นางสาวสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
3. นางสาวเบญจรัตน์  ลีลาดภา
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล