สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวชุติมา  คำนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  ทองภู
 
1. นางสาวสกุณา  เทียมนาขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวีณ์  ฐานิตาศิริมงคล
 
1. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญจพล  ทองคำ
2. นางสาวศุครรศร  เขียวเซ็น
3. นายเกียรติภูมิ  อาจหาญ
 
1. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นายภาณุพงศ์  นิมิตรมงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรืองโชคชัย
2. เด็กหญิงชยุดา  เก้าลิ้ม
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธรรมชุตินันท์
 
1. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวซัลวานี  ดือเลาะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทศธร  งามนิธิพงศา
2. นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
3. นางสาววริยา   จันทร์เจียวใช้
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชิดชิด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สืบสาย
3. เด็กหญิงภารดี  บุญรอด
 
1. นายจิรวัฒน์  คงเทพ
2. นายธนวัฒน์   ทองดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัชนนท์  อุทัยวัฒน์
2. นายภานุกร  ศักดิ์ศุภนรา
3. นายโภคิน  พรหมวิจิตรการ
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นางกุลธิดา  พลเยี่ยม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
2. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายจิรภัทร  เกียรติพันธ์ุสดใส
2. เด็กหญิงดาริกา  เถาว์พันธ์
3. เด็กหญิงรัชรินทร์  บุนนาค
4. เด็กหญิงอารยา  จำปามูล
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ผดุงยศ
 
1. นายวัชระ  ใบยูซบ
2. นางสาวเยาวณี  เนติวงศ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกฎ  สีเขียวสด
2. นายกริชทิชานนท์  มีศรี
3. นายกรีฑาพล  นิตะคง
4. นายกฤษฎาราช  แก้วสว่าง
5. นางสาวกัณฐ์กณิศ  มัตตา
6. นายกันต์ธร  พงศธรศิริกุล
7. นางสาวจุฑาวรรณ  ขวัญคำ
8. นายชลลิทธิ์  เจริญวัฒนวิญญู
9. นายชิติพัทธ์  ตันตินันทะวงศ์
10. นายณธีพัฒน์  ฉัตรสกลสิทธิ์
11. นายนิทัศน์  เสรีรัฐ
12. นายปรมัท  เรืองพานิช
13. นายราชวัลลภย์  สุขสิน
14. นางสาววรดา  การะเกตุ
15. นายศุภณัฐ  วาระสุข
16. นายศุภเศกข์  ดายี่
17. นายสรวิชญ์  วิทยวรกุล
18. นางสาวสิตานันท์  นัสธีทอง
19. นางสาวอัสมาพร  สุขตัน
20. นางสาวเกวลิน  ธรรมโล
 
1. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
2. นายอิทธิพล  ปัจจัยโคถา
3. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
4. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
5. นายวัชระ  ใบยูซบ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงัพัฒรินทร์  กองลุน
 
1. นายสิรวิชญ์  วิเศษสุรการ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 16 1. นายธนวัฒน์  เนียมนิล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรุตม์  วิริยะอาภรณ์
2. นางสาวญาณิศา  สินลือนาม
3. นายณัฐอนันต์  เลิศนานาวงศ์
4. นางสาวณิชากร  ทองพุ่ม
5. นายถมัด  นิยมอำนวยกุล
6. นายธนกฤต  ชัยวิริยะกิจ
7. นางสาวบุญญิสา  นิยมศักดิ์
8. นางสาวพัชรินทร์  คชเชนทร์ถาวร
9. นางสาวศิริวรรณ  นิลรักษ์
10. นายหฤษฎ์  บุญเกิด
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์
3. นายศุภกร  กาญจนาอภิบาล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีราพร  ยงทางเรือ
 
1. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกิตติยาพร  ทรายมูล
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  ยืนยาว
2. เด็กชายกันต์ธร  ภมรพล
3. นายกิตติภูมิ  รัตนบัติ
 
1. นายเดชลือศักดิ์  เหมทานนท์
2. นายเขมชาติ  รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณกานต์  วงศ์เสนา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวนฤสรณ์  วัฒนเขื่อนขันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสรรค์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. นางสาวกวินนาฏ  จาละ
3. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
4. นางสาวจีรนันท์  หาริกัน
5. เด็กหญิงชญาภรณ์  ชอบเพื่อน
6. นางสาวณัชชา  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  โชติศิริภัคธีมา
8. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
9. เด็กหญิงณัฐริณี  บุญยะฤทธิ์
10. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
11. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวเกตุ
12. เด็กหญิงธัญชนก  ประทีปรัมย์
13. เด็กหญิงนงนภัส  วัฒนวิจิตร
14. นายนราวิชญ์  เกษแก้ว
15. นางสาวพรรนนิตา  ภู่มาลัย
16. เด็กหญิงพลอยสวย  มากทรัพย์ศรี
17. นายพิจักษณ์  ศรีนา
18. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อัศวโชติการกุล
19. เด็กชายภวัต  ด้วงสำรวย
20. เด็กหญิงมธุมาส  ยะสุรีย์
21. นายรัฐศาสตร์  แย้มพงษ์
22. เด็กหญิงรามาวดี  แซ่เฮง
23. นายวรภัทร  กลิ่นหวาน
24. นางสาววราภรณ์  คำปุก
25. เด็กหญิงศรสวรรค์  ตรวจมรรคา
26. นายศรัณย์  ใจคำแหง
27. นางสาวสกนธวรรณ  จันทร์หอม
28. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
29. นางสาวสุธาทิพย์  ฤทธิรักษ์
30. เด็กหญิงสุลิสรา  วงค์ไพศาล
31. เด็กหญิงอภิสรา  สุขสิน
32. เด็กชายอลงกรณ์  ของดี
33. นายเมธิชัย  ใจสุวรรณ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
2. นางสาวปิยดา  ทับประเทือง
3. นายปรเมศร์  ชะโลธร
4. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ
6. นายชยางกูร  ศิริวัตร
7. นายพงศธร  กัณฑ์ศรี
8. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐรดา  เชียรศรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิชานนท์  แคว้นไธสง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติพงษ์วัฒ  ดีแสน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนุช  ชินเจริญธรรม
2. นางสาวจิรประภา  แสงสว่าง
3. นายทักษ์ดนัย  ถิรคุณาพันธ์
4. เด็กชายปฏิพล  พึ่งอ่ำ
5. เด็กชายภูรินทร์  คนบำรุง
6. นายสกุลเทพ  อรัณยะปาล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
2. นายปรเมศร์  ชะโลธร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กชายเจริญ  ตระกูลวรรณชัย
 
1. นายกุลวัฒน์  อภัยจิรรัตน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.35 ทอง 9 1. นายปรัชญา  ปัญโย
 
1. นางสาวรมณียา   อมาตยคง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.98 ทอง 8 1. นางสาวชนิสรา  โรจนบวร
 
1. นางสาวรมณียา   อมาตยคง
 
31 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.99 ทอง 4 1. นางสาวฐิตารีย์  สุวรรณธัมบุญ
2. นายพงศ์ภัค  พิทักษ์เจริญวงค์
3. นายพฤฒิ  กิตติฤดีกุล
4. นางสาวพลอยชมพู  โสภณสิริรักษา
5. นางสาวอัญชิสา  โพธิ์สุข
 
1. Miss安娜  周
 
32 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.84 ทอง 6 1. นางสาวชิดชนก  เลิศธนภัทร
2. นางสาววาทินี  สุขเกษฆ
 
1. นางสาวรมณียา   อมาตยคง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.13 ทอง 5 1. เด็กชายคามิน  การะเกษ
2. เด็กชายคุณานนต์  เงาเบญจกุล
3. เด็กหญิงดาว  ธนะรุ่งเพชร
4. เด็กชายธี์ธวิช  นพวงศ์
5. นายบุญฤทธิ์  กลัดจินดา
6. เด็กหญิงประณยา  ชุณหสุนทร
7. เด็กหญิงภนิตา  พงษ์มา
8. เด็กหญิงสิโรธร  เย็นสุข
 
1. นางสาวศศิวิมล  รุ่งเรือง
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นายสุรศักดิ์  สุคนธา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สัตถาวะโห
2. นายณัฐอนันต์  เลิศนานาวงศ์
3. นายนันทิวา  กุลาจันทร์
4. นางสาวพรกนก  มั่นชูพงศ์
5. นายพาสกร  แก้วน้อย
6. นายวริศ  จั่นงาม
7. นางสาววิรัญชนา  วงศ์วรกุล
8. นางสาวสิรยา  คุ้มรักษา
9. นายอนวัช  ถาวีวร
10. นายอภิวัฒน์  เอื้อบัณฑิต
 
1. นายอนันต์  เกตุบำรุง
2. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิวงษ์
3. นายทศวรรษ  คำจันทร์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายกิตพิสิฐ  ทำนุรัฐ
2. เด็กชายคณพัฒน์  ถือทอง
 
1. นางนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ศรีวิลาศ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างโสดา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองกำเหนิด
 
1. นางสาวดรุณี   สุวรรณไตร
2. นางสาวพัทธนันท์  กิจพิทักษ์สกุล
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สำเภาทิพย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ทวีแสง
 
1. นางสาวนลินรัตน์   เอี่ยมศศิธร
2. นายเอกภพ  ศรีภักดี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชนาธิป   รัศมีเจริญธรรม
2. นางสาวพิกุลทอง   ดวงจันทร์โคตร
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 1. นายชนาธิป   รัศมีเจริญธรรม
2. นายศุภณัฐ  โกญจนาท
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางนลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญศุข
2. เด็กชายพีรพล  สีลาโล้
3. เด็กชายยอดยิ่ง  เจริญชัยเดช
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปากรณ์  หัฏฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีสวาท
2. เด็กชายวีรภัทร  พัฒนาภิเศรษฐกุล
3. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัฑณาพร  มุสิผล
2. นางสาวสลิลทิพย์  อุ่นคำ
3. นางสาวเมธาวี  อริยพงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  เกตุไชโย
2. เด็กหญิงจิรภัฑร์  เถื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงธนัญญา  เตชะวิทยาศิลป์
4. เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างโสดา
5. เด็กหญิงหทัยชนก  พันธ์แก้ว
6. เด็กหญิงอภิญญา  เถื่อนเหลือ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
3. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์  เถื่อนแก้ว
2. นางสาวณัฐมล  เสือกลาง
3. นางสาวณัฐวรรณ  วรดี
4. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
5. นางสาวพลอยไพริน  นึกขุนทด
6. นางสาวสุมิตตา  มวลคำลา
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพล  ศรีวิชชุพงษ์
2. เด็กชายวิชัยวัตน์  อิ่มสุขศิลป์
3. เด็กหญิงอรนันต์  ชยาภัม
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวสุธินี  ศรีชน
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรณธนัตถ์  ถาวรประชา
2. นายณัชพล  คชนินทร์
3. นายพรวุฒิ  ธัมมปที
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวสุธินี  ศรีชน
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรพา  ดิฐภักดีชัย
2. เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญเหลือ
3. เด็กชายอเนชา  สุขมาก
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 11 1. นางสาวฐิตารีย์  ภูจอมแก้ว
2. นางสาวปฐมพร  ยุทธนาปกรณ์
3. นายวสุ  กฤติยาเมธาการ
 
1. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาคบดินทร์
2. เด็กชายวศิน  ประเสริฐ
3. เด็กชายสิรภาส  น้อยอำแพง
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานิตา  นาคเกิด
2. นางสาวณัฎฐ์ชิดา  เปรมปริ่ม
3. นายธราธาร  ออมปริศ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชะนะภัย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิลักษณ์  วาทะสุนทรพงศ์
3. เด็กหญิงวิรักษณา  ใจเก่งดี
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นายภัสกร  ตั้งชาญตระกุล
2. นางสาวภูษิดา  คุ้มธเรศ
3. นางสาวศุภรดา  บัวสระ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิพัฒน์ไพศาล
2. เด็กหญิงวริศรา  พลสันต์
3. เด็กชายสุรเดช  ประดับเขตร
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีกานต์  เฉียบแหลม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อมรธนภัทร
3. เด็กหญิงเบญจทิพย์  ศักดิ์บริบูรณ์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
2. นางสาวอภิชญา  ชยาภัม
3. นางสาวเบญจมาศ  ศิริหงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล