สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. นายตระการ  จิโรปการ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายมงคล  กิรัมย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศภูมิ  พรประเสริฐ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายสรกฤต  บุญนำ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายศรัณย์ชัช  ตันติลักษณ์
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายสหัสวรรษ  เพ็ชร์ชะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางอุษา  สุรวัชโยธิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นายชวกร  ลัญจนเสถียรชัย
 
1. นางอุษา  สุรวัชโยธิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรานต์  กิตติวรภัทร
2. เด็กชายวีรวงศ์  เตชาพิสุทธิ์
3. เด็กชายอิทธิกร  มะลิแก้ว
 
1. นางบุญนะ  บุญประเทือง
2. นายเป็นปลื้ม  เชยชม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายชัยพฤกษ์  วิถีเจริญกุล
2. นายนพรุจ  จารุประกร
3. นายสิริเดช  ศรส่ง
 
1. นางบุญนะ  บุญประเทือง
2. นายเป็นปลื้ม  เชยชม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายชณุภณ  นิ่มนวลฉวี
2. เด็กชายรัฐธีร์  เรวัตร์คุณานนท์
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายณัฐดนย์  วุฒิมงคลชัย
2. นายธรรมพัฒน์  พัฒโนภาษ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ
 
1. นายนายโสภณ  ไทยจีน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิรวัจน์  สิริภาคย์ภิญโญ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายญาณวัฒน์  วิริยะกังสานนท์
2. นายธนกร  เย็นใจ
3. นายปพน  เจียรบริวาร
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
2. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  รัตนทับทิม
2. นายสรศักย์  วณิชชานันท์
3. นายอธิษฐ์  ธัญญสนธิ
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
2. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยสิทธิ์  โวหเกียรติ
2. นายธัชกาญจน์  จริยเศรษฐพงศ์
 
1. นายกฤษณะ  เกษมี
2. นายสุพัฒน์  พลสุธรรม์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชินพัทธ์  นิธิพรศรี
 
1. นายปรีชา  เพิ่มผล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายออมสิน  อึงไพเราะ
 
1. นางสาวชนานุช  ดอกประทุม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ
2. เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
3. เด็กชายภากร  นันทอารี
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เดชตระกูลวงศ์
2. นายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์
3. นายวรวิทย์  ตั้งอมรชัยพัฒนา
 
1. นายณัฐพงศ์  แตงเพ็ชร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หอมจันทร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิทธิกร  มะลิแก้ว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคณาธัช  อินทรขาว
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วานิกานุกูล
2. เด็กชายวัชรวิชญ์  ตั้งสะสม
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. นางสาววินิดดา  ทองปัน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 12 1. นายกฤติน  รันตนาสมจิตร
2. นายสิรภพ  พงษ์สุภาพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายพีรพงษ์  บุญมาเมือง
 
1. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภูภัฎ  โคตะนันท์
 
1. นางสาวสุรางคนา   ผิวมั่นกิจ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายชวิน  เหล่าอนันต์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปกรณ์วิศว์   เวียงศรีพนาวัลย์
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพวิทย์  รัตนวารินทร์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนรรณธนรรถ  สวัสดี
 
1. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูวดล  ลิขิตฤกษ์วิทย์
2. เด็กชายไชยกร  มีสัจจะธรรม
 
1. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
2. นางสาวรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายชนธัญ  ออประทีป
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชินกฤต  เชื้อหอม
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายก่อ  พรหมาณพ
2. เด็กชายธเนศพล  กมลชัยวานิช
3. เด็กชายศุภกฤต  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
2. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทินภัทร  วิชากรกุล
2. นายธัชธรรม  เชี่ยวจินดากานต์
3. นายนรินทร์  ทองอุ่น
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
2. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช  ศิลาพัชรนันท์
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัทธดนย์  มั่งชม
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรินทร  ห้อยโกศล
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตพัฒน์  อ่อนท้วม
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรค์ชัย  อัศวทวีโชค
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรัญญ์  อัศวสืบสกุล
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายจอนปรอท  วงษ์เทศ
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  ลิ้มศิริเกียรติ
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลกฤต  สาตสิน
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัครเดช  คล้ายกุล
 
1. นางสาวธัญญภัสร์  เจริญพร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.32 ทองแดง 6 1. นายณรพล  อุทโธ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทองหลาง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรพัชร์  วงษ์โลหะทองผล
 
1. นางสาวธัญญภัสร์  เจริญพร
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายณฐนนท์  หลำรอด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทองหลาง
 
54 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกมลสิญจน์  โต๊ะวิเศษกุล
2. นายกวิน  วงศ์ขจรวิทยา
3. นายภาคิน  สายต่อเนื่อง
4. นายภูชิสส์  โรจนวรหิรัญ
5. นายรังสิมันตุ์  ตัวตุลานนท์
 
1. นางสาวธัญญภัสร์  เจริญพร
 
55 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนาธิป  แก้วทองสวน
2. นายธารทอง  ทองประพาฬ
3. นายธีรเดช   ศิริอาคเนย์
4. นายวสุธร  อ้นระกำน้อย
5. นายศุภณัฐ  รังคพุทธมานะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทองหลาง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 1. เด็กชายกันตพงศ์  วิรเศรษฐ์
2. เด็กชายพศิน  ชุนเชาวฤทธิ์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธรณ์  วรรณจีรวิไล
2. นายสิปปกร  อรวิเชียร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติสรรค์  สีหะเนิน
2. นายสิปปกร  อรวิเชียร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีพยุงฉันท์
2. เด็กชายภูริ  บุญสมบัติ
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  มณีสวัสดิ์
2. นายธิติสรรค์  สีหะเนิน
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัตถ์  เกษรแพทย์
2. เด็กชายรวิชญ์  บุตรดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นางกรรภิรมย์  ชูสังข์
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐนน  ช่วยเรือง
2. เด็กชายรวิชญ์  บุตรดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นางกรรภิรมย์  ชูสังข์
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติกร  เฉลิมเกียรติกุล
2. เด็กชายพร้อม  เสือทิม
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นางกรรภิรมย์  ชูสังข์