สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. นายตระการ  จิโรปการ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายชัยพฤกษ์  วิถีเจริญกุล
2. นายนพรุจ  จารุประกร
3. นายสิริเดช  ศรส่ง
 
1. นางบุญนะ  บุญประเทือง
2. นายเป็นปลื้ม  เชยชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายชณุภณ  นิ่มนวลฉวี
2. เด็กชายรัฐธีร์  เรวัตร์คุณานนท์
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 12 1. นายกฤติน  รันตนาสมจิตร
2. นายสิรภพ  พงษ์สุภาพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายชวิน  เหล่าอนันต์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนรรณธนรรถ  สวัสดี
 
1. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูวดล  ลิขิตฤกษ์วิทย์
2. เด็กชายไชยกร  มีสัจจะธรรม
 
1. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
2. นางสาวรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.32 ทองแดง 6 1. นายณรพล  อุทโธ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทองหลาง
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัตถ์  เกษรแพทย์
2. เด็กชายรวิชญ์  บุตรดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นางกรรภิรมย์  ชูสังข์