สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายมงคล  กิรัมย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศภูมิ  พรประเสริฐ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายสรกฤต  บุญนำ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายศรัณย์ชัช  ตันติลักษณ์
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางอุษา  สุรวัชโยธิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรานต์  กิตติวรภัทร
2. เด็กชายวีรวงศ์  เตชาพิสุทธิ์
3. เด็กชายอิทธิกร  มะลิแก้ว
 
1. นางบุญนะ  บุญประเทือง
2. นายเป็นปลื้ม  เชยชม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายณัฐดนย์  วุฒิมงคลชัย
2. นายธรรมพัฒน์  พัฒโนภาษ
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เดชตระกูลวงศ์
2. นายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์
3. นายวรวิทย์  ตั้งอมรชัยพัฒนา
 
1. นายณัฐพงศ์  แตงเพ็ชร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หอมจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายพีรพงษ์  บุญมาเมือง
 
1. นางสาวสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายชนธัญ  ออประทีป
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายก่อ  พรหมาณพ
2. เด็กชายธเนศพล  กมลชัยวานิช
3. เด็กชายศุภกฤต  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสุรางคนา  ผิวมั่นกิจ
2. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายณฐนนท์  หลำรอด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรทองหลาง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 1. เด็กชายกันตพงศ์  วิรเศรษฐ์
2. เด็กชายพศิน  ชุนเชาวฤทธิ์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐนน  ช่วยเรือง
2. เด็กชายรวิชญ์  บุตรดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นางกรรภิรมย์  ชูสังข์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติกร  เฉลิมเกียรติกุล
2. เด็กชายพร้อม  เสือทิม
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นางกรรภิรมย์  ชูสังข์