สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นายชวกร  ลัญจนเสถียรชัย
 
1. นางอุษา  สุรวัชโยธิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ
 
1. นายนายโสภณ  ไทยจีน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิรวัจน์  สิริภาคย์ภิญโญ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายญาณวัฒน์  วิริยะกังสานนท์
2. นายธนกร  เย็นใจ
3. นายปพน  เจียรบริวาร
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
2. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  รัตนทับทิม
2. นายสรศักย์  วณิชชานันท์
3. นายอธิษฐ์  ธัญญสนธิ
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
2. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยสิทธิ์  โวหเกียรติ
2. นายธัชกาญจน์  จริยเศรษฐพงศ์
 
1. นายกฤษณะ  เกษมี
2. นายสุพัฒน์  พลสุธรรม์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ
2. เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
3. เด็กชายภากร  นันทอารี
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพวิทย์  รัตนวารินทร์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช  ศิลาพัชรนันท์
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.33 ทอง 4 1. นายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัทธดนย์  มั่งชม
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรินทร  ห้อยโกศล
 
1. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรค์ชัย  อัศวทวีโชค
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรัญญ์  อัศวสืบสกุล
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายจอนปรอท  วงษ์เทศ
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลกฤต  สาตสิน
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธรณ์  วรรณจีรวิไล
2. นายสิปปกร  อรวิเชียร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติสรรค์  สีหะเนิน
2. นายสิปปกร  อรวิเชียร
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีพยุงฉันท์
2. เด็กชายภูริ  บุญสมบัติ
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  มณีสวัสดิ์
2. นายธิติสรรค์  สีหะเนิน
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
2. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง