สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงยลดา  ดีมาก
 
1. นางสาวสินจัย  เทินทองหลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาวมัชฌิมา  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายบ๊อบลูน  ยาดาฟ
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิมมะการ
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวเกวรินทร์  ใจดี
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำนง
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  สนิทนอก
2. เด็กชายบงกช  สุทธิ
3. เด็กชายรตินัธ  สอาดจิตวิไล
 
1. นายศุภฤกษ์  จงสุวัฒน์
2. นายอนวรรษ  ไกลถิ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนวพร  สุติยาภรณ์
2. เด็กหญิงมุนินทร์  เกิดพ่วง
 
1. นางสาวสินจัย  เทินทองหลาง
2. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยธิดา  สมภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ทองเมืองหลวง
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
2. นางสาวสินจัย  เทินทองหลาง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพลัฎฐ์  สุวรรณพิมล
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายปฐวี  ชาวงษ์
2. เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมจันทร์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธรรมจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นายสวัสดิ์เกียรติ  สว่างศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. นางสาวมินตรา  บัวงาม
3. นางสาวอารีญา  พานนท์
 
1. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
2. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนยุทธ  พวงสุวรรณ์
2. เด็กชายเทพบัญชา  จันทรคราส
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยชนะ  ทันศึก
2. เด็กชายตะวัน  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์รอน
2. เด็กหญิงชลิดา  เพียรโนนลาว
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สีชัยนาท
4. เด็กชายภัทรภณ  อภิชัยธนเชิดชู
5. เด็กหญิงอภิญญา  คงสนาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
2. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.16 ทอง 9 1. นายณัฐนันท์  ทับกระโทก
2. นางสาวนิภาพร  สิมสวัสดิ์
3. นางสาวพรนัชชา  วิทยาดี
4. นางสาวพิชชาภรณ์  ชนะกุล
5. นายสุริยา  เยาว์ไธสง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
2. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อุ่นตุระ
2. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
3. นางสาวสุนันทา  เอิบสุข
4. นางสาวเบญจวรรณ  ผึ้งหลวง
5. นางสาวเบญญาภา  กรชาย
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบงกช  สุทธิ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรัญญา  เทพนวน
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  รสหอม
2. เด็กชายเมธาริน  ตะสุข
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
2. นายอามรเทพ  ทันแล้ว
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนวพร  สุติยาภรณ์
2. เด็กหญิงพิชิตชนก  ม่วงงาม
 
1. นางวราภรณ์  บัวทอง
2. นายศราวุธ  ซ้วนล่อง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 21 1. นางสาวภัชษนัญฑ์  ยำยวน
2. นางสาวอรวรรณ  ควรรับผล
 
1. นางวราภรณ์  บัวทอง
2. นายศราวุธ  ซ้วนล่อง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวสุทธิดา  จันปุ่ม
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประทุมมาตย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  ทองวิเศษ
3. เด็กชายชัยชนะ  ทันศึก
4. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยหา
5. เด็กชายศุภวิชญ์  น้อยหา
6. เด็กชายสุรพงษ์  วิชามูล
7. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
8. เด็กหญิงอรุณีย์  ปิ่นทอง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  อิทธิธนากร
10. เด็กชายเสกสันต์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นางสาวคณิตตา  สรรเสริญ
3. นางสาวประภาพรรณ  ศรีฉ่ำพันธ์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยสัตย์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยปรีชา
3. นางสาวนิรชา  ปาลฤทธิ์
4. นายวรวุฒิ  พันชน
5. นางสาวสุนิสา  เวียงวิเศษ
6. นายสุวสันต์  พึ่งสุยะ
7. นายอนันทศักดิ์  คำแข
8. นายอมรพิทัก  อุปคิ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นางสาวคณิตตา  สรรเสริญ
3. นางสาวประภาพรรณ  ศรีฉ่ำพันธ์
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประทุมมาตย์
2. เด็กหญิงมุนินนทร์  เกิดพ่วง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
4. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  คำหวาน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  อิทธิธนากร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นางสาวคณิตตา  สรรเสริญ
3. นางสาวประภาพรรณ  ศรีฉ่ำพันธ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อุ่นตุระ
2. นางสาวกาญจนา  พรมษา
3. นายจิรพงศ์  เหลืองวิเชียร
4. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
5. นางสาวนิลาวัลย์  เกษหอม
6. นางสาวสุนันทา  เอิบสุข
7. นางสาวอริษา  ขำเจริญ
8. นางสาวอังค์ภัทรา  กล้าหาญ
9. นางสาวเบญจวรรณ  ผึ้งหลวง
10. นางสาวเบญญาภา  กรชาย
 
1. นายสกล  อโศกวัฒนะ
2. นายอนุวัฒน์  วงษ์สอาด
3. นายสกล  พาชิยานุกูล