สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายบ๊อบลูน  ยาดาฟ
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวเกวรินทร์  ใจดี
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนวพร  สุติยาภรณ์
2. เด็กหญิงมุนินทร์  เกิดพ่วง
 
1. นางสาวสินจัย  เทินทองหลาง
2. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยธิดา  สมภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ทองเมืองหลวง
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
2. นางสาวสินจัย  เทินทองหลาง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพลัฎฐ์  สุวรรณพิมล
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายปฐวี  ชาวงษ์
2. เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมจันทร์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธรรมจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
2. นายสวัสดิ์เกียรติ  สว่างศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 18 1. นางสาวฉัตรพิรุณ  เรืองจิตประภา
2. นางสาวมินตรา  บัวงาม
3. นางสาวอารีญา  พานนท์
 
1. นางสาวอนุกูล  นนช้าง
2. นางสาวอัจฉริยา  ทองป้อง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนวพร  สุติยาภรณ์
2. เด็กหญิงพิชิตชนก  ม่วงงาม
 
1. นางวราภรณ์  บัวทอง
2. นายศราวุธ  ซ้วนล่อง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 21 1. นางสาวภัชษนัญฑ์  ยำยวน
2. นางสาวอรวรรณ  ควรรับผล
 
1. นางวราภรณ์  บัวทอง
2. นายศราวุธ  ซ้วนล่อง