สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงยลดา  ดีมาก
 
1. นางสาวสินจัย  เทินทองหลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 1. นางสาวมัชฌิมา  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 1. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อุ่นตุระ
2. นางสาวกาญจนา  พรมษา
3. นายจิรพงศ์  เหลืองวิเชียร
4. นางสาวชไมพร  ประทุมวัน
5. นางสาวนิลาวัลย์  เกษหอม
6. นางสาวสุนันทา  เอิบสุข
7. นางสาวอริษา  ขำเจริญ
8. นางสาวอังค์ภัทรา  กล้าหาญ
9. นางสาวเบญจวรรณ  ผึ้งหลวง
10. นางสาวเบญญาภา  กรชาย
 
1. นายสกล  อโศกวัฒนะ
2. นายอนุวัฒน์  วงษ์สอาด
3. นายสกล  พาชิยานุกูล