สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำนง
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  รสหอม
2. เด็กชายเมธาริน  ตะสุข
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 16 1. นางสาวสุทธิดา  จันปุ่ม
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประทุมมาตย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  ทองวิเศษ
3. เด็กชายชัยชนะ  ทันศึก
4. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยหา
5. เด็กชายศุภวิชญ์  น้อยหา
6. เด็กชายสุรพงษ์  วิชามูล
7. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
8. เด็กหญิงอรุณีย์  ปิ่นทอง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  อิทธิธนากร
10. เด็กชายเสกสันต์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นางสาวคณิตตา  สรรเสริญ
3. นางสาวประภาพรรณ  ศรีฉ่ำพันธ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยสัตย์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยปรีชา
3. นางสาวนิรชา  ปาลฤทธิ์
4. นายวรวุฒิ  พันชน
5. นางสาวสุนิสา  เวียงวิเศษ
6. นายสุวสันต์  พึ่งสุยะ
7. นายอนันทศักดิ์  คำแข
8. นายอมรพิทัก  อุปคิ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นางสาวคณิตตา  สรรเสริญ
3. นางสาวประภาพรรณ  ศรีฉ่ำพันธ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประทุมมาตย์
2. เด็กหญิงมุนินนทร์  เกิดพ่วง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  สุขยืน
4. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  คำหวาน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  อิทธิธนากร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
2. นางสาวคณิตตา  สรรเสริญ
3. นางสาวประภาพรรณ  ศรีฉ่ำพันธ์