สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิมมะการ
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
 
1. นางสาวเสาวรส  วรรณเกษม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.16 ทอง 9 1. นายณัฐนันท์  ทับกระโทก
2. นางสาวนิภาพร  สิมสวัสดิ์
3. นางสาวพรนัชชา  วิทยาดี
4. นางสาวพิชชาภรณ์  ชนะกุล
5. นายสุริยา  เยาว์ไธสง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
2. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบงกช  สุทธิ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 1. นางสาวภัทราพร  รังสิรักษ์
2. นายอามรเทพ  ทันแล้ว
 
1. นางชลภัสสรณ์  พันธ์นพรัต
2. นางสาวเสาวนีย์  ปราบวงษา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์