สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณมนฑ์  เพิ่มพิกุล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ซื่อเธียรสกุล
3. เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมศิริกิจ
 
1. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
2. นางสาวธันยมลธ์  จตุรวิทย์กุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิจิต  ศิริโชติยะกุล
2. นางสาวโสพิชา  บุญวรเศรษฐ๋์
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวเยาวรี  หน่อนาคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ต่างประภา
2. เด็กหญิงมณีมาลา  แสงเงิน
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวริศรา  ชวเมธี
2. นางสาวเฌอเอม  วรานุตระกูล
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 5 1. นางสาวณิชาภัทร์  บรรเลงจิต
2. นางสาวหยาดทิพย์  ไทยธัญญพา
 
1. นายนายปราโมทย์  น้ำยาง
2. นายโกเมน  ปาปะโถ