สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิภา  งามเจริญสถาพร
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวนิชาภา  นรากุลรัสมี
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  มาละวรรณโน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางธัญจิตรา  หงษ์พญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวจิดาภา  เจษฎ์ปิยะวงศ์
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. นางสาวกฤติยาพร  ไกรสุดจิตต์
 
1. นางเพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณีรนุช  เถาว์ศิริ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ศรีงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงเกตุญาณี  นุ่มจันทร์
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวภาวิณี  ประมา
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัชมินห์  โชคเจริญวัฒนกุล
2. เด็กหญิงปีย์วรา  ช่อมณี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อนันต์ปิยะสกุล
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวชเนตฤดี  สุขสุวรรณ์
2. นางสาวพธูรัตน์  อยู่พร้อม
3. นางสาวเวธินี  พูลเพิ่มพันธ์
 
1. นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณี
2. นางธัญจิตรา  หงษ์พญา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญผล
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอธิชา  ชนประทาน
2. นางสาวอภิชญา  เผือกอ่ำ
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด
 
1. นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณมนฑ์  เพิ่มพิกุล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ซื่อเธียรสกุล
3. เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมศิริกิจ
 
1. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
2. นางสาวธันยมลธ์  จตุรวิทย์กุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิจิต  ศิริโชติยะกุล
2. นางสาวโสพิชา  บุญวรเศรษฐ๋์
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวเยาวรี  หน่อนาคำ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ต่างประภา
2. เด็กหญิงมณีมาลา  แสงเงิน
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวริศรา  ชวเมธี
2. นางสาวเฌอเอม  วรานุตระกูล
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 5 1. นางสาวณิชาภัทร์  บรรเลงจิต
2. นางสาวหยาดทิพย์  ไทยธัญญพา
 
1. นายนายปราโมทย์  น้ำยาง
2. นายโกเมน  ปาปะโถ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงนรกมล  ตรีตรง
5. เด็กหญิงลภัสนันท์  พจนุพิบูลย์
 
1. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกษมศิรินาวิน
2. เด็กหญิงกานต์สินี  อนุรักษ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  นิฐิบุญญาพันธ์
4. เด็กหญิงตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
5. เด็กหญิงอติกานต์  พฤกษธรรมโกวิท
 
1. นายณัฐภัทร  ธรณี
2. นายชสญวุฒิ  ทองจันทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยพร  จารุประกร
 
1. นางจริยา  ธรรมบรรหาร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง 11 1. นางสาวณภัทรสรณ์  สิริจินดาพัฒน์
 
1. นายวชิระ  สามกองาม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
2. เด็กหญิงธัญพร  พิศาลชนะกุล
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ทะสี
2. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 21 1. นางสาวณัชชา   ศุภมิตรมงคล
2. นางสาวไอลวิล  รัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
2. นางสาวจริยา  ลุนาชัย
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร  ชัยรัตน์อาภาพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ถาวรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยกร  ศิรประภาพงศ์
2. นางสาวนนทิชา   โสฒิพันธ์ุชัย
 
1. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัชชา  สรรพวิชุ
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 23 1. นางสาวปิยะพร  พัฒนจันทร์
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ปัญญาพรวิทยา
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวณิชารีย์  มานะกิจรุ่งเรือง
 
1. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ธาร  ถุงสุวรรณ
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวบุณยวีร์  จรัสจารุมนต์
 
1. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชิตา  โรจน์วัฒนาศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนพร  ตาตินิจ
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิระวงศ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไพศาลศรวัส
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
2. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ธงจิตติพงศ์
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐปวีณ์  คุปตถิรวัฒน์
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กฤษณาวารุณ
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขุมพลกรัง
 
1. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กฤษณาวารุณ
2. เด็กหญิงกุศลิน  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ขุมพลกรัง
4. เด็กหญิงญานิกา  เตียวัฒนรัฐติกาล
5. เด็กหญิงณพิชญา  เหลืองอร่ามพานิช
6. เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์
7. เด็กหญิงนิพิฎฐ์  อินทรโพธิ์
8. เด็กหญิงปุณยนุช  เขมสันติพงษ์
9. เด็กหญิงพิมพ์ธาร  ถุงสุวรรณ
10. เด็กหญิงภูริสสรา  แก้วทอง
11. เด็กหญิงศิรินรัตน์  เนตรประไพ
12. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุขสมปราถนา
13. เด็กหญิงสุรคา  สุขสมปรารถนา
14. เด็กหญิงเจนเนตร  เจียมปัญญา
15. เด็กหญิงเบญจรงค์  พงษ์สุวรรณศิริ
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
2. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
3. นายวรากร  นาควิลัย
4. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิพรรษพร  กัญจนมงคลกุล
2. นางสาววีรยา  ความมานะ
3. นางสาวสิริกร  ธาวนพงษ์
4. นางสาวอรณิชา  เจือแก้ว
5. นางสาวอิสราภรณ์  ใจสมุทร
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญแก้ว  เรืองตระกูล
 
1. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรมย์นลิน  กิจเกษตรสถาพร
 
1. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลรภัส  พัฒนบำรุงรส
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนัญญา  ธนะรุ่ง
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 4 1. นางสาวอรณิชา  เจือแก้ว
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัฐฤทัย   ราชแผ้ว
4. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
6. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
2. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
3. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
4. นางสาวรุจิรัฏฐ์  เพชรแสงใสสกุล
5. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
6. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
4. นายวรากร  นาควิลัย
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
5. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
7. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
8. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาภา  บุญศิริชัย
2. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
3. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
4. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
5. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
6. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
7. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
8. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ภัทรมนันต์
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
3. เด็กหญิงญาดา  มหาเดชสุรชัย
4. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
5. เด็กหญิงณดา  หวังชิงชัย
6. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
7. เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก
8. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
10. เด็กหญิงพิชญา  พรหมนิยม
11. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
12. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
13. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
14. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
15. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
16. เด็กหญิงสมธิตา  เวชชยานนท์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
4. นายพงศ์วิทย์  เสวรส
5. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
2. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
4. นางสาวปาณิสรา  จิตรตั้งตรง
5. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
6. นางสาวรัชนีกร  มณีอินทร์
7. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
8. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
9. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
4. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
5. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรณิศ  วรวงศ์ทัต
2. เด็กหญิงชมพูนุท  อัศวอารีกุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศฤงคารภาษิต
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญบุษกร
5. เด็กหญิงณัฐภรณ์ชนก  ธนัทกุลโรจน์
6. เด็กหญิงพรณภัทร  ภูมิพฤกษ์
7. เด็กหญิงวิริน  ขาวรัตน์
8. เด็กหญิงแสงบุญเศรษฐ์  มาศิริ
 
1. นายชาญวุฒิ  ทองจันทร์
2. นายพลวิทย์  กุมภา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพาทิศา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรงศิริวัฒน์
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงชินามาด  ประพฤติธรรม
2. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุล
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 1. นางสาวอัจจิมากร  จันทร์สุรไพโรจน์
2. นางสาวเจณิสา  ฤดีสิน
 
1. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์
2. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  รัคนเศรษฐ์ยุทธ
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 6 1. นางสาวกมลพร  ศรีแจ่ม
2. เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  สิทธิแพทย์
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฆนนัฑ  วัชรตั้งไตรรงค์
2. นางสาวชเนตฤดี  สุขสุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นายสุปัญญา  ยังศิริ
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดุสิกาญจน์  คนอยู่
2. นางสาวพิชชาพร  ศรีเจริญชัย
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 14 1. นางสาวณัฐปวีณ์  คุปตถิรวัฒน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ลียะกิตติพร
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญจน์ชนก  เต็มธนทรัพย์
2. นางสาวจิราภรณ์  จันทร
3. นางสาวเกวลิน  วงศ์จิตตาโภค
 
1. นายสุเทพ  ยาสุภาพ
2. นางสาวพันธ์ุทิพย์  นิลพันธ์ุ