สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณีรนุช  เถาว์ศิริ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ศรีงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอธิชา  ชนประทาน
2. นางสาวอภิชญา  เผือกอ่ำ
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 21 1. นางสาวณัชชา   ศุภมิตรมงคล
2. นางสาวไอลวิล  รัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
2. นางสาวจริยา  ลุนาชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัชชา  สรรพวิชุ
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 23 1. นางสาวปิยะพร  พัฒนจันทร์
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศิระวงศ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไพศาลศรวัส
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
2. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐปวีณ์  คุปตถิรวัฒน์
 
1. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์