สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวนิชาภา  นรากุลรัสมี
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  มาละวรรณโน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางธัญจิตรา  หงษ์พญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวจิดาภา  เจษฎ์ปิยะวงศ์
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัชมินห์  โชคเจริญวัฒนกุล
2. เด็กหญิงปีย์วรา  ช่อมณี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  อนันต์ปิยะสกุล
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เฉลิมภาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวชเนตฤดี  สุขสุวรรณ์
2. นางสาวพธูรัตน์  อยู่พร้อม
3. นางสาวเวธินี  พูลเพิ่มพันธ์
 
1. นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณี
2. นางธัญจิตรา  หงษ์พญา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณมนฑ์  เพิ่มพิกุล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ซื่อเธียรสกุล
3. เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมศิริกิจ
 
1. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
2. นางสาวธันยมลธ์  จตุรวิทย์กุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 5 1. นางสาวณิชาภัทร์  บรรเลงจิต
2. นางสาวหยาดทิพย์  ไทยธัญญพา
 
1. นายนายปราโมทย์  น้ำยาง
2. นายโกเมน  ปาปะโถ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกษมศิรินาวิน
2. เด็กหญิงกานต์สินี  อนุรักษ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  นิฐิบุญญาพันธ์
4. เด็กหญิงตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
5. เด็กหญิงอติกานต์  พฤกษธรรมโกวิท
 
1. นายณัฐภัทร  ธรณี
2. นายชสญวุฒิ  ทองจันทร์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร  ชัยรัตน์อาภาพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ถาวรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวปรางพร  พงษ์ประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงชินามาด  ประพฤติธรรม
2. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุล
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  รัคนเศรษฐ์ยุทธ
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฆนนัฑ  วัชรตั้งไตรรงค์
2. นางสาวชเนตฤดี  สุขสุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นายสุปัญญา  ยังศิริ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 14 1. นางสาวณัฐปวีณ์  คุปตถิรวัฒน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ลียะกิตติพร
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์