สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิภา  งามเจริญสถาพร
 
1. นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. นางสาวกฤติยาพร  ไกรสุดจิตต์
 
1. นางเพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงเกตุญาณี  นุ่มจันทร์
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวภาวิณี  ประมา
 
1. นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  เจริญผล
 
1. นางกนิษฐา  สุภักดี
2. นายภรัณยู  วุฒินันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด
 
1. นางสาวสุนิสา  ชาวขมิ้น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงนรกมล  ตรีตรง
5. เด็กหญิงลภัสนันท์  พจนุพิบูลย์
 
1. นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงปิยพร  จารุประกร
 
1. นางจริยา  ธรรมบรรหาร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง 11 1. นางสาวณภัทรสรณ์  สิริจินดาพัฒน์
 
1. นายวชิระ  สามกองาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงตวงทอง  วรเศรษฐเมธี
2. เด็กหญิงธัญพร  พิศาลชนะกุล
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ทะสี
2. นางสาวศิริกร  เทาศิริ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยกร  ศิรประภาพงศ์
2. นางสาวนนทิชา   โสฒิพันธ์ุชัย
 
1. นางสาวนันทพร  บำรุงผล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ธาร  ถุงสุวรรณ
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวบุณยวีร์  จรัสจารุมนต์
 
1. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชิตา  โรจน์วัฒนาศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิพรรษพร  กัญจนมงคลกุล
2. นางสาววีรยา  ความมานะ
3. นางสาวสิริกร  ธาวนพงษ์
4. นางสาวอรณิชา  เจือแก้ว
5. นางสาวอิสราภรณ์  ใจสมุทร
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญแก้ว  เรืองตระกูล
 
1. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลรภัส  พัฒนบำรุงรส
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนัญญา  ธนะรุ่ง
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 4 1. นางสาวอรณิชา  เจือแก้ว
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัฐฤทัย   ราชแผ้ว
4. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
6. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
2. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
3. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
4. นางสาวรุจิรัฏฐ์  เพชรแสงใสสกุล
5. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
6. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวแสงเทียน  หมวกทอง
4. นายวรากร  นาควิลัย
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
5. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
7. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
8. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาภา  บุญศิริชัย
2. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
3. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
4. นางสาวธมนวรรณ  บุญหาญ
5. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
6. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
7. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
8. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ภัทรมนันต์
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
3. เด็กหญิงญาดา  มหาเดชสุรชัย
4. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
5. เด็กหญิงณดา  หวังชิงชัย
6. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
7. เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก
8. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
10. เด็กหญิงพิชญา  พรหมนิยม
11. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
12. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
13. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
14. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
15. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
16. เด็กหญิงสมธิตา  เวชชยานนท์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
4. นายพงศ์วิทย์  เสวรส
5. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
2. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
4. นางสาวปาณิสรา  จิตรตั้งตรง
5. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
6. นางสาวรัชนีกร  มณีอินทร์
7. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
8. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
9. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
4. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
5. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพาทิศา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรงศิริวัฒน์
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดุสิกาญจน์  คนอยู่
2. นางสาวพิชชาพร  ศรีเจริญชัย
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์