สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทานะ
2. เด็กหญิงธนพร  เกรียงไกรธนวัต
3. เด็กหญิงสิณัชฌาย์  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวจุฑาดา  ชุมเกษียน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชลลดา  กันบัว
2. นางสาวสุพิชชา  บัญญัติเลิศถาวร
3. นางสาวอรยา  วรกิจ
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิรุฬห์พจน์
2. เด็กหญิงศศิธร  บานเย็น
3. เด็กหญิงอารียา  วัยระตา
 
1. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวณิชมน  เทพนิมิตกุล
2. นางสาววรรณอนงค์  ฟ้าลี
3. นางสาวอานัญญา  โพชนะจิตร
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  กระทง
2. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีทรัพย์แสง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐภัค  แสงทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีศรี
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจารี  อยู่นาค
2. นางสาวสุธิดา  นาคน้อย
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก