สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภัสสร  เขียนเจริญ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โสดาธาตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 1. นางสาวสินพิมพ์  วิญญูพันธ์
 
1. นายวัศพล  โอมพรนุวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอารยา  เฮงมา
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวนันทชนก  ยอดสิงห์
 
1. นางบังอร  ปวีณฐิติกาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงนริศรา  พันนา
 
1. นางสาวจาริณี  วังคะฮาต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวอรพรรณ  ธนารักษ์พงศกร
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงกานติมา  สนเปี่ยม
 
1. นางสาวปัณฑิตา  เข็มกลัด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจินดา
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีศรี
3. เด็กหญิงอนิศรา  ชุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
2. นางพัชรา  เศรษฐี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  ไก่แก้ว
2. นางสาวพัชรี  พัดเปลี่ยน
3. นางสาวอานัญญา  โพชนะจิตร
 
1. นางพัชรา  เศรษฐี
2. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนงนภัส  อภิชิตวิทยา
2. เด็กหญิงนาฏสินี  ทองสีม่วง
 
1. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
2. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกชมน  สุดโต
2. นางสาวศลิษา  มาเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
2. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  พืชพิสุทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเบญญาภา  จันทร์แย้ม
 
1. นางอัญชลี  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวรัตนา  ใส่แก้ว
2. นางสาวพรสุดา  รัตนกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญรดา  ชัยสนิท
2. นางสาวปณิชา  ประวาลวรรณะ
3. นางสาวสุภัทรา  สิงห์ชนะชัยกุล
 
1. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
2. นางอัญชลี  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอภิษฎา  วิมานยัง
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  แซ่เอียว
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
2. นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชติ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวมุทิตา  ธวัชสุภา
2. นางสาวสุนทรี  เลิศอภิรักษ์วงศ์
 
1. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
2. นางสาวจริยา  เขตนิมิตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายสีแก้ว
 
1. นางสาวสุพพัตรา  คุณาเทพ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐธิดา  ชินอิสระยศ
 
1. นางอนงค์  ตรีมังคลายน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทานะ
2. เด็กหญิงธนพร  เกรียงไกรธนวัต
3. เด็กหญิงสิณัชฌาย์  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวจุฑาดา  ชุมเกษียน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชลลดา  กันบัว
2. นางสาวสุพิชชา  บัญญัติเลิศถาวร
3. นางสาวอรยา  วรกิจ
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิรุฬห์พจน์
2. เด็กหญิงศศิธร  บานเย็น
3. เด็กหญิงอารียา  วัยระตา
 
1. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวณิชมน  เทพนิมิตกุล
2. นางสาววรรณอนงค์  ฟ้าลี
3. นางสาวอานัญญา  โพชนะจิตร
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  กระทง
2. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีทรัพย์แสง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐภัค  แสงทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีศรี
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจารี  อยู่นาค
2. นางสาวสุธิดา  นาคน้อย
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
2. นางสาวณัฐพร  จวนอาจ
3. นางสาวนัสนันท์  บุญยิ้ม
4. นางสาวพิชญาภา  สงแก้ว
5. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
2. นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวขวัญจิราพร  บุญผล
2. นางสาวณฐอร  ทองหุล
3. นางสาวลลิดา  กลางบัว
4. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
5. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉัตร์จิรัชญา  ชื่นจิตรชม
2. เด็กหญิงชลลดา  หมันสีทอง
3. เด็กหญิงนิชาการณ์  ปนสันเทียะ
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ชัง
5. เด็กหญิงวณิสชา  กุ่ยสาคร
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
2. นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา  บุญหล้า
2. นางสาวธัญนันท์  เลิศธีรพัฒน์
3. นางสาวนัฐวรรณ  พุ่มพันธ์
4. นางสาวพิมพ์อัปสร  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเจนจิรา  อินทรักษา
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิระอรุณ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวพรลดา  มลิทอง
2. นางสาวศุภนุช  พระบุ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  พิทักษญาณ
2. นางสาวศริญญา  โชติชัย
 
1. นางสาวศิรินภา  ธนโชติธรานนท์
2. นางสาวศิริโชค  อภิภัชผ่องใส
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  พุฒิรุ่งโรจน์
2. นางสาวกบ  เจริญสุข
3. นางสาวฐิติยา  งามโสม
4. นางสาวณิชา  ลัคนาดิเศรษฐ์
5. นางสาวธิดารัตน์  ทองนำ
6. นางสาวพรทิพย์  เนียมนาก
7. นางสาวพรปวีณ์  เขียวประภัสสร
8. นางสาวพลอยไพลิน  อนามนารถ
9. นางสาวพิมพ์วิภา  ถวัลประสิทธิ์
10. นางสาวยุพารัตน์  ทองอินลา
11. นางสาววรพร  สอนนอก
12. นางสาวสวรส  โลหะเจริญสุข
13. นางสาวสุชาดา  ประสิทธิ์สม
14. นางสาวอรนภา  วันแสวง
15. นางสาวไอลดา  เจริญถิ่น
 
1. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
2. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
3. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
4. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุศลา  ตั้งตรัสธรรม
2. เด็กหญิงชญานิศ  ศิลปธรรมวานิช
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวปิยนันท์  บุญเพ็ง
2. นางสาววรัญญา  กรัณยพัฒนพงศ์
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวอารญา  ทองด้วง
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธนัชชา  ตั้งบรรจงกิจ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงอนิศรา  ชุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  พลมนตรี
2. เด็กหญิงสุภาพักษ์  เจริญศรี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ลิขิตธรรมรักษ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวอัญมณี  สุทวีทรัพย์
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกุลนิดา  ทิมเกตุ
2. นางสาวธนภรณ์  ธนเศวตชัย
3. นางสาวภัทรดาพร  เชาว์สิริโชติ
4. นางสาวรสรินทร์  นวลลักษณ์
5. นางสาววันทพร  ชาญด้วยกิจ
6. นางสาววาริน  ป้านสกุล
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
2. นายอนุวัตร  พลวงงาม
3. นายธีระพงษ์  จันทร์หอม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตติมา  พัฒศาสตร์
2. นางสาวจุฑามาศ  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  งามไพบูลย์เกียรติ
4. เด็กหญิงนารถติญา  เพชรชูพงศ์
5. นางสาวรัชดา  ดาลัย
6. เด็กหญิงรัฐญา  แดงเสียงดัง
7. เด็กหญิงลักษณารีย์  สามัคคีมิตร
8. เด็กหญิงศรัณยา  กำแพงแก้ว
9. นางสาวสุธิดา  โสภาบุตร
10. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ปิยะสันติสุข
 
1. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
2. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
3. นายศรัณย์  ตั้งวงศ์ศุภางค์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
4. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
5. เด็กหญิงอดิศา  พุกกะรัตน์
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
3. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
4. นายบดินทร์  เหมือนแป
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวพิณรัตน์  ตราชู
2. นางสาวภาณุมาศ  สนธิมาศ
3. นางสาวอรอนงค์  ปานเรือง
4. นางสาวอิศราภรณ์  เลิศวัฒนมงคล
5. นางสาวเรืองรดา  ภูมิขันธ์
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
3. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
4. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
5. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.34 ทอง 4 1. เด็กหญิงนงนภัส  อภิชิตวิทยา
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพานิพัค  ด่วนดี
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.31 ทอง 7 1. นางสาวปณิวรินทร์  คล้ายพร้อม
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  พันธ์วัฒน์
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ลภัศ  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
61 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนภัทย์  บุปผาชาติ
2. นางสาวนพกนก  กุสโลผลพลกิจ
3. นางสาวนพรัต  สุเทวพร
4. นางสาวพรพิมล  วงศ์สายสุวรรณ์
5. นางสาววรรัตน์  วรเวชพิพัฒน์
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
62 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ลิ่วโหว
2. นางสาวธนวรรณ  ศรีสุข
3. นางสาวภัณฑิรา  ตั้งสกุลใหม่
4. นางสาววรัญญา  สิมมา
5. นางสาวสุประวีณ์  รัตนพันธ์สุนทรา
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
63 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมจันทร์
2. นางสาวกัญญรัตน์  เทพานนท์
3. นางสาวณัฐปรีดา  ชลชีพ
4. นางสาวนัฐกานต์  แสงจักษ์
5. นางสาวสุพิชชา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
2. นางสาวจีราภรณ์  ศรีสำราญ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุรีย์วรรณ  ศิริทรานนท์
2. นางสาวเสฏฐิศร  ปิยะยาภรณ์
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภา  โพธิชาราช
2. นางสาวชลิดา  เลิศศรีสกุลรัตน์
3. นางสาวนันทนา  ไก่แก้ว
4. นางสาวผานิตา  พิมทอง
5. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตรอนันต์
6. นางสาวมามิกา  เรียนศรี
7. นางสาววรัญญา  กรัณยพัฒนพงศ์
8. นางสาววริศา  ไม่หน่ายกิจ
9. นางสาวอรยา  วรกิจ
10. นางสาวอานัญญา  โพชนะจิตร
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสงวงษ์
2. เด็กหญิงสิริสุธีร์  กกสูงเนิน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองคลัง
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  ศรีสุข
2. นางสาวพลอย  พัดสมร
3. นางสาวสตรีรัตน์  สนร้อย
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรรินทิพย์  สุขจิต
2. เด็กหญิงรัตติยากร  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิมพ์มาดา  อยู่ป้อม
2. นางสาวรดามณี  จำนงรักษ์
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 4 1. นางสาวพลอย  พัดสมร
2. นางสาววัชชิราภรณ์  ปาณิณท์
 
1. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิษฐกานต์  สมบัติวิริยพร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สอนคำมี
 
1. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  วุฒิปรียารักษ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ใจมัง
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวทาริกา  อนุมาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  กล่อมกิ่ง
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  พิมล
2. นางสาววริษฐา  พึ่งเสมา
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตอนันต์
2. นางสาววันทพร  ชาญด้วยกิจ
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 1. นางสาวกชามาส  เกียรติก้องสกุล
2. นางสาวฐิตินันท์  ชูเมือง
3. นางสาวพีระฉัตร  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤพร  คอวนิช
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรัพย์นวพร
3. เด็กหญิงพิชานันท์  พละสุขสมบัติ
 
1. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
2. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินต์จุฑา  กิจพัฒน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีอุดม
3. นางสาววาริษา  วาจาดี
 
1. นางอาจรีย์  จูจรูญ
2. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  สุขรุ่งเรือง
2. นางสาวภัคนันท์  ธนชวาลวงศ์
3. นางสาววาสิตา  สกุลเวสสะ
 
1. นางอาจรีย์  จูจรูญ
2. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์