สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภัสสร  เขียนเจริญ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โสดาธาตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวอรพรรณ  ธนารักษ์พงศกร
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกชมน  สุดโต
2. นางสาวศลิษา  มาเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
2. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  พืชพิสุทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเบญญาภา  จันทร์แย้ม
 
1. นางอัญชลี  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอภิษฎา  วิมานยัง
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  แซ่เอียว
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์
2. นายถิรนิษฐ์  ฉัตรธนโชติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวมุทิตา  ธวัชสุภา
2. นางสาวสุนทรี  เลิศอภิรักษ์วงศ์
 
1. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
2. นางสาวจริยา  เขตนิมิตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายสีแก้ว
 
1. นางสาวสุพพัตรา  คุณาเทพ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐธิดา  ชินอิสระยศ
 
1. นางอนงค์  ตรีมังคลายน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทานะ
2. เด็กหญิงธนพร  เกรียงไกรธนวัต
3. เด็กหญิงสิณัชฌาย์  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวจุฑาดา  ชุมเกษียน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชลลดา  กันบัว
2. นางสาวสุพิชชา  บัญญัติเลิศถาวร
3. นางสาวอรยา  วรกิจ
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธนัชชา  ตั้งบรรจงกิจ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวอัญมณี  สุทวีทรัพย์
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  พิมล
2. นางสาววริษฐา  พึ่งเสมา
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ