สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 1. นางสาวสินพิมพ์  วิญญูพันธ์
 
1. นายวัศพล  โอมพรนุวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอารยา  เฮงมา
 
1. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นางสาวนันทชนก  ยอดสิงห์
 
1. นางบังอร  ปวีณฐิติกาล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิรุฬห์พจน์
2. เด็กหญิงศศิธร  บานเย็น
3. เด็กหญิงอารียา  วัยระตา
 
1. นายภานุมาต  พงษ์เส็ง
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวณิชมน  เทพนิมิตกุล
2. นางสาววรรณอนงค์  ฟ้าลี
3. นางสาวอานัญญา  โพชนะจิตร
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวอารญา  ทองด้วง
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ลิขิตธรรมรักษ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวพิณรัตน์  ตราชู
2. นางสาวภาณุมาศ  สนธิมาศ
3. นางสาวอรอนงค์  ปานเรือง
4. นางสาวอิศราภรณ์  เลิศวัฒนมงคล
5. นางสาวเรืองรดา  ภูมิขันธ์
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
3. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
4. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
5. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุรีย์วรรณ  ศิริทรานนท์
2. นางสาวเสฏฐิศร  ปิยะยาภรณ์
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 4 1. นางสาวพลอย  พัดสมร
2. นางสาววัชชิราภรณ์  ปาณิณท์
 
1. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวทาริกา  อนุมาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  กล่อมกิ่ง
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์