สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงกานติมา  สนเปี่ยม
 
1. นางสาวปัณฑิตา  เข็มกลัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจินดา
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีศรี
3. เด็กหญิงอนิศรา  ชุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
2. นางพัชรา  เศรษฐี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  ไก่แก้ว
2. นางสาวพัชรี  พัดเปลี่ยน
3. นางสาวอานัญญา  โพชนะจิตร
 
1. นางพัชรา  เศรษฐี
2. นางสาวศุภาณกุล  สุขสมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนงนภัส  อภิชิตวิทยา
2. เด็กหญิงนาฏสินี  ทองสีม่วง
 
1. นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล
2. นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐภัค  แสงทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  มีศรี
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจารี  อยู่นาค
2. นางสาวสุธิดา  นาคน้อย
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา  บุญหล้า
2. นางสาวธัญนันท์  เลิศธีรพัฒน์
3. นางสาวนัฐวรรณ  พุ่มพันธ์
4. นางสาวพิมพ์อัปสร  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเจนจิรา  อินทรักษา
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุศลา  ตั้งตรัสธรรม
2. เด็กหญิงชญานิศ  ศิลปธรรมวานิช
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวปิยนันท์  บุญเพ็ง
2. นางสาววรัญญา  กรัณยพัฒนพงศ์
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงอนิศรา  ชุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  พลมนตรี
2. เด็กหญิงสุภาพักษ์  เจริญศรี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวกุลนิดา  ทิมเกตุ
2. นางสาวธนภรณ์  ธนเศวตชัย
3. นางสาวภัทรดาพร  เชาว์สิริโชติ
4. นางสาวรสรินทร์  นวลลักษณ์
5. นางสาววันทพร  ชาญด้วยกิจ
6. นางสาววาริน  ป้านสกุล
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
2. นายอนุวัตร  พลวงงาม
3. นายธีระพงษ์  จันทร์หอม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพานิพัค  ด่วนดี
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ลภัศ  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมจันทร์
2. นางสาวกัญญรัตน์  เทพานนท์
3. นางสาวณัฐปรีดา  ชลชีพ
4. นางสาวนัฐกานต์  แสงจักษ์
5. นางสาวสุพิชชา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวนวาระ  โสมประภัศร์
2. นางสาวจีราภรณ์  ศรีสำราญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิษฐกานต์  สมบัติวิริยพร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สอนคำมี
 
1. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  วุฒิปรียารักษ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ใจมัง
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์