สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงนริศรา  พันนา
 
1. นางสาวจาริณี  วังคะฮาต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวรัตนา  ใส่แก้ว
2. นางสาวพรสุดา  รัตนกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญรดา  ชัยสนิท
2. นางสาวปณิชา  ประวาลวรรณะ
3. นางสาวสุภัทรา  สิงห์ชนะชัยกุล
 
1. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
2. นางอัญชลี  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  กระทง
2. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีทรัพย์แสง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  ดวงจินดา
2. นางสาวณัฐพร  จวนอาจ
3. นางสาวนัสนันท์  บุญยิ้ม
4. นางสาวพิชญาภา  สงแก้ว
5. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
2. นางสาวอัมภาพันธ์  ไชยวัฒนานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวขวัญจิราพร  บุญผล
2. นางสาวณฐอร  ทองหุล
3. นางสาวลลิดา  กลางบัว
4. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
5. นางสาวเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวภัทราพร  เตชวาณิชย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิระอรุณ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวพรลดา  มลิทอง
2. นางสาวศุภนุช  พระบุ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  พิทักษญาณ
2. นางสาวศริญญา  โชติชัย
 
1. นางสาวศิรินภา  ธนโชติธรานนท์
2. นางสาวศิริโชค  อภิภัชผ่องใส
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  พุฒิรุ่งโรจน์
2. นางสาวกบ  เจริญสุข
3. นางสาวฐิติยา  งามโสม
4. นางสาวณิชา  ลัคนาดิเศรษฐ์
5. นางสาวธิดารัตน์  ทองนำ
6. นางสาวพรทิพย์  เนียมนาก
7. นางสาวพรปวีณ์  เขียวประภัสสร
8. นางสาวพลอยไพลิน  อนามนารถ
9. นางสาวพิมพ์วิภา  ถวัลประสิทธิ์
10. นางสาวยุพารัตน์  ทองอินลา
11. นางสาววรพร  สอนนอก
12. นางสาวสวรส  โลหะเจริญสุข
13. นางสาวสุชาดา  ประสิทธิ์สม
14. นางสาวอรนภา  วันแสวง
15. นางสาวไอลดา  เจริญถิ่น
 
1. นายภาณุพงศ์  ชุ่มนาเสียว
2. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
3. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
4. นางสาวกฤดาภร  ทรัพย์พาลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวศิรภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
4. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
5. เด็กหญิงอดิศา  พุกกะรัตน์
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
3. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
4. นายบดินทร์  เหมือนแป
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.34 ทอง 4 1. เด็กหญิงนงนภัส  อภิชิตวิทยา
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.31 ทอง 7 1. นางสาวปณิวรินทร์  คล้ายพร้อม
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  พันธ์วัฒน์
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
 
20 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนงนภัทย์  บุปผาชาติ
2. นางสาวนพกนก  กุสโลผลพลกิจ
3. นางสาวนพรัต  สุเทวพร
4. นางสาวพรพิมล  วงศ์สายสุวรรณ์
5. นางสาววรรัตน์  วรเวชพิพัฒน์
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ลิ่วโหว
2. นางสาวธนวรรณ  ศรีสุข
3. นางสาวภัณฑิรา  ตั้งสกุลใหม่
4. นางสาววรัญญา  สิมมา
5. นางสาวสุประวีณ์  รัตนพันธ์สุนทรา
 
1. นายธรรมนูญ  ลพรวี
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภา  โพธิชาราช
2. นางสาวชลิดา  เลิศศรีสกุลรัตน์
3. นางสาวนันทนา  ไก่แก้ว
4. นางสาวผานิตา  พิมทอง
5. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตรอนันต์
6. นางสาวมามิกา  เรียนศรี
7. นางสาววรัญญา  กรัณยพัฒนพงศ์
8. นางสาววริศา  ไม่หน่ายกิจ
9. นางสาวอรยา  วรกิจ
10. นางสาวอานัญญา  โพชนะจิตร
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสงวงษ์
2. เด็กหญิงสิริสุธีร์  กกสูงเนิน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองคลัง
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  ศรีสุข
2. นางสาวพลอย  พัดสมร
3. นางสาวสตรีรัตน์  สนร้อย
 
1. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
2. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรรินทิพย์  สุขจิต
2. เด็กหญิงรัตติยากร  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวพิชชาภา  ลาภนิมิตอนันต์
2. นางสาววันทพร  ชาญด้วยกิจ
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายบรรเจิด  เผ่าอินทร์จันทร์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 1. นางสาวกชามาส  เกียรติก้องสกุล
2. นางสาวฐิตินันท์  ชูเมือง
3. นางสาวพีระฉัตร  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤพร  คอวนิช
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรัพย์นวพร
3. เด็กหญิงพิชานันท์  พละสุขสมบัติ
 
1. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
2. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินต์จุฑา  กิจพัฒน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีอุดม
3. นางสาววาริษา  วาจาดี
 
1. นางอาจรีย์  จูจรูญ
2. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  สุขรุ่งเรือง
2. นางสาวภัคนันท์  ธนชวาลวงศ์
3. นางสาววาสิตา  สกุลเวสสะ
 
1. นางอาจรีย์  จูจรูญ
2. นายลักษณ์  กลั่นสุคนธ์