สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทัศนันท์  มั่นความดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทรัพย์เกิด
3. เด็กหญิงแพรวา  โภคมณี
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวภัทรจาริน  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวหทัยชนก  เทศแก้ว
3. นางสาวอทิตยา  วงศ์สินธุ์วิเศษ
 
1. นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกชกร  สังข์กุล
2. เด็กหญิงชญาดา  ขยายวงษ์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขยวง
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  พึ่งเถื่อน
2. นางสาวน้ำฝน  ลูกนก
3. นางสาวสโรชา  นาคสนอง
 
1. นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง
2. นางสาวรัตติกร  แข็งพิลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวกนิษฐา  จันทธัมโม
2. นางสาวธิติมา  สาหมวดหมู่
3. นางสาวเฉลิมวรรณ  เกตุหอม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  ภาแกดำ
2. เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีมาลา
3. เด็กหญิงทัศนันท์  มั่นความดี
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  โหประพัฒน์
2. นางสาวผณินทรา  สุนทรมณี
3. นางสาวพิริยา  เจียมตน
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล