สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิยารัตน์  เดชพันธุ์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวอทิตา  ศรีโคตร
 
1. นางสาวเกษรา  อรรคฮาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงณัชทิชา  สมประสงค์
 
1. นางสาวเกษรา  อรรคอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวจารุณิชา  ตาทฤศโธรัยห์
 
1. นางสาวมัญชิรา  สุดมุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอริศรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรดา  วงศ์ชูเวช
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงศนีปรีย์  ปลาโพธิ์
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 1. นางสาวธัญญากุล  ฉันท์พลากร
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุดวิชา  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงปัญจนาตย์  พานแก้ว
3. เด็กชายปิยะพร  สมบูรณ์
 
1. นายเปรมชัย  อาศัยบุญ
2. นายทรงพล  แซ่ซื้อ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวปัณฑารีย์  อักษรวรรณสิน
2. นางสาววณิชชา  นาคขาว
3. นางสาวสโรชา  นาคสนอง
 
1. นางนภารัตน์  โพธิสัตย์
2. นางสาวอมรรัตน์  พยอม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงปุณยาพร  สงวนเลิศฤทัย
2. เด็กหญิงเอมมิกา  จำปาเรือง
 
1. นายนพรัตน์  รัตนวิชัย
2. นายพิสิทธิ์  สุวรรณธาดา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ธนะปรัชญานันท์
 
1. นายพิษณุ  โชติวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวอรญา  ลีลาพุทธิพงษ์
 
1. นายธวัชชัย  ขวัญเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิตาพร  ศรีเฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวเรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชยา  ประเสริฐวิริยะ
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทัศนันท์  มั่นความดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทรัพย์เกิด
3. เด็กหญิงแพรวา  โภคมณี
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวภัทรจาริน  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวหทัยชนก  เทศแก้ว
3. นางสาวอทิตยา  วงศ์สินธุ์วิเศษ
 
1. นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกชกร  สังข์กุล
2. เด็กหญิงชญาดา  ขยายวงษ์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขยวง
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  พึ่งเถื่อน
2. นางสาวน้ำฝน  ลูกนก
3. นางสาวสโรชา  นาคสนอง
 
1. นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง
2. นางสาวรัตติกร  แข็งพิลา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวกนิษฐา  จันทธัมโม
2. นางสาวธิติมา  สาหมวดหมู่
3. นางสาวเฉลิมวรรณ  เกตุหอม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  ภาแกดำ
2. เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีมาลา
3. เด็กหญิงทัศนันท์  มั่นความดี
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  โหประพัฒน์
2. นางสาวผณินทรา  สุนทรมณี
3. นางสาวพิริยา  เจียมตน
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.06 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉัตรหทัย  ภคนันท์พงศ์กุล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คล้ายพิกุล
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มณีเกียรติโกวิท
4. เด็กหญิงสาริษา  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงอินทิรา  เอมวิวัฒน์
 
1. นายวัสวัตต์  สุริยันต์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญถนอม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปานศรี
3. นางสาวสุพรรณี  หมื่นเอ
4. นางสาวอนัญดา  แมงทับ
5. นางสาวอภิญญา  ศรีเมือง
 
1. นายวัสวัตติ์  สุริยันต์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดา  จำปีขาว
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พนารักษ์
3. เด็กหญิงปภาวดี  จารุมา
4. เด็กหญิงภัทรพร  ทองวัน
5. เด็กหญิงเอื้อการย์  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวกันยาวีร์  เลาแก้วหนู
2. นางสาวธดาภา  เรียนรู้
3. นางสาวธัญชนก  คำมี
4. นางสาวสิริกานดา   แก้วจรัส
5. นางสาวเปรมิกา  ถีวันดี
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจัสมิน  ยอปลี
2. นางสาวจารุวรรณ  มีเสน
3. นางสาวชวัญญา  ฉิมมารักษ์
4. เด็กหญิงธนัญญา  รอดดารา
5. เด็กหญิงธนากรณ์  ครุฑราช
6. นางสาวธัญชนก  คำมี
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลามคำ
8. นางสาวมธุรส  ยังประโยชน์
9. เด็กหญิงมิตราพร  เม้าทุ่ง
10. นางสาวยลนภา  ชื่นทองคำ
11. นางสาววนนารี  มณีรอด
12. นางสาวศศิวิมล  การะเกต
13. นางสาวสถาพร  ปรางค์ศร
14. นางสาวสุธารินี  ขจรสิน
15. นางสาวสุพิชชา  ระแหง
16. นางสาวสุภัคชญา  ไข่เสน
17. เด็กหญิงอสิสา  วงศ์รักษา
18. นางสาวเขมิกา  เจริญสินธ
19. นางสาวเปมิกา  บุญมีวิริยะ
 
1. นางสาวจินต์พิมล  นพเทาว์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
3. นายคมสันต์  จันนคร
4. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
5. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.99 ทอง 6 1. นางสาวธัญมน  ชาญชญานนท์
 
1. นางสุกัลย์  ฟูกำเหนิด
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
2. เด็กหญิงนิตยา  แซ่หวู่
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 32.6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวรัตนา  โกศินานนท์
2. นางสาวสุดาสิริ  หวง
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทะรัก
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ใจรักษ์
 
1. นางบุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมพ์รัก  กิจสุขกาย
2. นางสาวเอกนารี  ยิ้มรักญาติ
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิริยา  ประดิษฐศร
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ศุภตรัยวรพงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 1. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนทีกานต์  เม่นทองคำ
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
 
1. นายคมสัน  สังข์นาค
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐรินีย์  โอฬารดิลก
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐสรา  ธงอาษา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญากุล  ฉันท์พลากร
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
2. นางสาวณัฐรินีย์  โอฬารดิลก
3. เด็กหญิงณัฐสรา  ธงอาษา
4. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
5. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
6. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
7. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
8. นางสาวสุภิญญา  อ่อนส้มกิจ
9. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
3. นายคมสัน  สังข์นาค
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
2. เด็กหญิงณัฐกนก  ตรีสูนย์
3. นางสาวณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
4. เด็กหญิงณิชชิศา  เมืองสถิตกุล
5. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
6. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
7. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
8. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์นิยม
9. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอมพิณ
11. เด็กหญิงวราลัย  เพ็ชรนิล
12. นางสาวสุภิญญา  อ่อนส้มกิจ
13. นางสาวอณุธิดา  ด้านเนาลา
14. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
3. นายคมสัน  สังข์นาค
4. นายปฏิพาน  โต๊ะนาค
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันตา  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งเงินตรา
3. เด็กหญิงณัชชารีย์  อนันต์กิตติคุณ
4. เด็กหญิงณิชชารีย์  อนันต์กิตติคุณ
5. เด็กหญิงนุชธิตา  กุก่อง
6. เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วใส
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แสงเดช
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เหลืองวุฒิวงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ลี
3. นางสาวชนิตสิรี  อนันทสุข
4. นางสาวชัญญานุช  จารุเรืองสุข
5. นางสาวณิชกมล  จงเจริญ
6. นางสาวธิศวรรณ  นุ่มน้อย
7. นางสาวปิยะนุช  เอี่ยมชื่น
8. นางสาวภานิดา  สีมะลุน
9. นางสาวยลนภา  ชื่นทองคำ
10. นางสาวรัชนก  ต่างสกุล
11. นางสาวสิรภัทร  ทรวงทองหลาง
12. นางสาวอรณิชชา  พาทรัพย์มา
13. นางสาวอริศรา  เผ่าทองคำ
14. นางสาวไข่มุก  ภูริมธุสร
15. นางสาวไอริณ  สุขเจริญ
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงยุพาพรรณ  สีหา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.34 เงิน 16 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เถามานกูล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 12 1. นางสาวพิชญา  เกษศิริ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
53 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปพัชญา  ตระการจันทร์
2. นางสาวลักษณพร  นิทัศน์ทรเศรษฐ์
3. นางสาววัลลภา  การปลูก
4. นางสาวศิริมาศ  ภูติชาญชัย
5. นางสาวเบญญาภา  จริจิตไพบูลย์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
2. นางสาวกรรณิการ์  แซ่หลี
 
54 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นางสาวพิรญาณ์  ชาญศิขริน
2. นางสาวเมทิกา  วรรณสนิท
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ไทยประกอบ
2. เด็กหญิงกัณนิกา  เชื้อตาอ่อน
3. เด็กหญิงกันตา  สาริกา
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุริวรรณ
5. เด็กหญิงม่านฟ้า  คำผิว
6. เด็กหญิงลภัสกร  สกาวุฒานุเดช
7. เด็กหญิงวัชรีย์  จันทเขต
8. เด็กหญิงสรินญา  อินทรนูขา
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
3. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิดา  จำปีขาว
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีทวีกูล
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ยะไม
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสกร  พงษ์รักไทย
2. นางสาวอารยา  ว่องปรัชญา
3. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ห่างกลาง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  งามสอาด
3. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิบัลลัง
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาพัชร  วิศิษฎ์ทองสริต
2. นางสาวณัฏธินันท์  ตระกูลรัมย์
3. นางสาวพีรดา  ลาดสิน
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  พงษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงปณิดา  แก้วประวัติงาม
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุณยาพร  จันทรวัต
2. เด็กหญิงมุกอันดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  คำสิงห์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 1. นางสาวทิพรดา  อิ่มแด
2. นางสาววรดา  ประดิษฐ์
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  คำสิงห์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรณิศ  พิพัฒน์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวรรณกร  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงศาตนันท์  แววสีงาม
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสราวุฒ  ซำเผือก
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 14 1. นางสาวรัตนา  โกศินานนท์
2. นางสาววรรณรัตน์  ศักดิ์สุริยา
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสถาพร  บัวกอง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฤฌา  ขนมเปีย
2. นางสาวธัญรดา  อรุณวรรณ
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอินทร์  สาระบัว
2. เด็กหญิงอโนชา  วงศ์วรจิรศักดิ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยมสุธนกุล
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางบังอร  เทพช่วย
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวิสรา  อักษรพันธ์
2. นางสาวณมนพรรณ์  เจริญการ
3. นางสาวสร้อยทอง  นิลใจพงษ์
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวฐานิกา  ผมรี
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บูรณะเจริญพงศ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร   สนธิ
3. เด็กหญิงเมธินี  เมธาธร
 
1. นางสาวฐานิกา   ผมรี
2. นางปราณี  เขียวฉลัว
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลวรรณ  รวยทองคำ
2. นางสาวบุญยานุช  แผ่ความดี
3. นางสาวสุรัสวดี  พันธ์เผือก
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางบังอร  เทพช่วย