สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงณัชทิชา  สมประสงค์
 
1. นางสาวเกษรา  อรรคอาด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ธนะปรัชญานันท์
 
1. นายพิษณุ  โชติวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวอรญา  ลีลาพุทธิพงษ์
 
1. นายธวัชชัย  ขวัญเมือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิตาพร  ศรีเฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวเรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชยา  ประเสริฐวิริยะ
 
1. นายคณพล  สายงาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงทัศนันท์  มั่นความดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทรัพย์เกิด
3. เด็กหญิงแพรวา  โภคมณี
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวภัทรจาริน  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวหทัยชนก  เทศแก้ว
3. นางสาวอทิตยา  วงศ์สินธุ์วิเศษ
 
1. นายเด่นพงศ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 32.6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวรัตนา  โกศินานนท์
2. นางสาวสุดาสิริ  หวง
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ