สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิยารัตน์  เดชพันธุ์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 1. นางสาวจารุณิชา  ตาทฤศโธรัยห์
 
1. นางสาวมัญชิรา  สุดมุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุดวิชา  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงปัญจนาตย์  พานแก้ว
3. เด็กชายปิยะพร  สมบูรณ์
 
1. นายเปรมชัย  อาศัยบุญ
2. นายทรงพล  แซ่ซื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวปัณฑารีย์  อักษรวรรณสิน
2. นางสาววณิชชา  นาคขาว
3. นางสาวสโรชา  นาคสนอง
 
1. นางนภารัตน์  โพธิสัตย์
2. นางสาวอมรรัตน์  พยอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกชกร  สังข์กุล
2. เด็กหญิงชญาดา  ขยายวงษ์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขยวง
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวกนิษฐา  จันทธัมโม
2. นางสาวธิติมา  สาหมวดหมู่
3. นางสาวเฉลิมวรรณ  เกตุหอม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวกันยาวีร์  เลาแก้วหนู
2. นางสาวธดาภา  เรียนรู้
3. นางสาวธัญชนก  คำมี
4. นางสาวสิริกานดา   แก้วจรัส
5. นางสาวเปรมิกา  ถีวันดี
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทะรัก
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ใจรักษ์
 
1. นางบุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมพ์รัก  กิจสุขกาย
2. นางสาวเอกนารี  ยิ้มรักญาติ
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิริยา  ประดิษฐศร
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิดา  จำปีขาว
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีทวีกูล
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ยะไม
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ห่างกลาง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  งามสอาด
3. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิบัลลัง
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญาพัชร  วิศิษฎ์ทองสริต
2. นางสาวณัฏธินันท์  ตระกูลรัมย์
3. นางสาวพีรดา  ลาดสิน
 
1. นางสาวลีลาวดี  ทองอร่าม
2. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 1. นางสาวทิพรดา  อิ่มแด
2. นางสาววรดา  ประดิษฐ์
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  คำสิงห์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวรรณกร  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงศาตนันท์  แววสีงาม
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสราวุฒ  ซำเผือก