สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวอทิตา  ศรีโคตร
 
1. นางสาวเกษรา  อรรคฮาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงอริศรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงปุณยาพร  สงวนเลิศฤทัย
2. เด็กหญิงเอมมิกา  จำปาเรือง
 
1. นายนพรัตน์  รัตนวิชัย
2. นายพิสิทธิ์  สุวรรณธาดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ศุภตรัยวรพงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บูรณะกิติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงยุพาพรรณ  สีหา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.34 เงิน 16 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เถามานกูล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 12 1. นางสาวพิชญา  เกษศิริ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ไทยประกอบ
2. เด็กหญิงกัณนิกา  เชื้อตาอ่อน
3. เด็กหญิงกันตา  สาริกา
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุริวรรณ
5. เด็กหญิงม่านฟ้า  คำผิว
6. เด็กหญิงลภัสกร  สกาวุฒานุเดช
7. เด็กหญิงวัชรีย์  จันทเขต
8. เด็กหญิงสรินญา  อินทรนูขา
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นายภาณุพงษ์  ไชยคง
3. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  พงษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงปณิดา  แก้วประวัติงาม
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุณยาพร  จันทรวัต
2. เด็กหญิงมุกอันดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  คำสิงห์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 14 1. นางสาวรัตนา  โกศินานนท์
2. นางสาววรรณรัตน์  ศักดิ์สุริยา
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
2. นายสถาพร  บัวกอง