สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรดา  วงศ์ชูเวช
 
1. นางสาวยุพาวรรณ   มีพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงศนีปรีย์  ปลาโพธิ์
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 1. นางสาวธัญญากุล  ฉันท์พลากร
 
1. นางกัญญาภัค  ทองมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  พึ่งเถื่อน
2. นางสาวน้ำฝน  ลูกนก
3. นางสาวสโรชา  นาคสนอง
 
1. นางสาวคัทลียา  แก้วแจ้ง
2. นางสาวรัตติกร  แข็งพิลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  ภาแกดำ
2. เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีมาลา
3. เด็กหญิงทัศนันท์  มั่นความดี
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  โหประพัฒน์
2. นางสาวผณินทรา  สุนทรมณี
3. นางสาวพิริยา  เจียมตน
 
1. นายนิธิกร  ดีรัมย์
2. นางสาวจารุณี  เอนกนวล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.06 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉัตรหทัย  ภคนันท์พงศ์กุล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คล้ายพิกุล
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มณีเกียรติโกวิท
4. เด็กหญิงสาริษา  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงอินทิรา  เอมวิวัฒน์
 
1. นายวัสวัตต์  สุริยันต์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญถนอม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปานศรี
3. นางสาวสุพรรณี  หมื่นเอ
4. นางสาวอนัญดา  แมงทับ
5. นางสาวอภิญญา  ศรีเมือง
 
1. นายวัสวัตติ์  สุริยันต์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.99 ทอง 6 1. นางสาวธัญมน  ชาญชญานนท์
 
1. นางสุกัลย์  ฟูกำเหนิด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
2. เด็กหญิงนิตยา  แซ่หวู่
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 1. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
 
1. นายคมสัน  สังข์นาค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษยาดา  คัมภิรานนท์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โชติสนธ์
2. เด็กหญิงณัฐกนก  ตรีสูนย์
3. นางสาวณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
4. เด็กหญิงณิชชิศา  เมืองสถิตกุล
5. นางสาวนฤทัย  ชำนาญยา
6. นางสาวบุศรินทร์  ใจบุญ
7. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐผล
8. เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์นิยม
9. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอมพิณ
11. เด็กหญิงวราลัย  เพ็ชรนิล
12. นางสาวสุภิญญา  อ่อนส้มกิจ
13. นางสาวอณุธิดา  ด้านเนาลา
14. เด็กหญิงเนรัญชลา  สุวรรณวาล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
3. นายคมสัน  สังข์นาค
4. นายปฏิพาน  โต๊ะนาค
 
17 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นางสาวพิรญาณ์  ชาญศิขริน
2. นางสาวเมทิกา  วรรณสนิท
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสกร  พงษ์รักไทย
2. นางสาวอารยา  ว่องปรัชญา
3. นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ
 
1. นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ
2. นางสาวยุพาวรรณ  มีพันธ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรณิศ  พิพัฒน์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิราพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
2. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฤฌา  ขนมเปีย
2. นางสาวธัญรดา  อรุณวรรณ
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอินทร์  สาระบัว
2. เด็กหญิงอโนชา  วงศ์วรจิรศักดิ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยมสุธนกุล
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางบังอร  เทพช่วย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวิสรา  อักษรพันธ์
2. นางสาวณมนพรรณ์  เจริญการ
3. นางสาวสร้อยทอง  นิลใจพงษ์
 
1. นางปราณี  เขียวฉลัว
2. นางสาวฐานิกา  ผมรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บูรณะเจริญพงศ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร   สนธิ
3. เด็กหญิงเมธินี  เมธาธร
 
1. นางสาวฐานิกา   ผมรี
2. นางปราณี  เขียวฉลัว