สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตันติภาสวศิน
2. เด็กหญิงพนิดา  ธนาเรืองโรจน์
3. เด็กหญิงภาคิณี  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นางนิโลบล  สระแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทกุล
2. นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ
3. นายพิสุทธื์  สุนทรกิติ
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาววรรณิภา   ศรีนนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์สุข
2. เด็กหญิงณัฐมน  หงษ์งาม
3. เด็กหญิงดารารัตน์  อินทกูล
 
1. นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรกร  พูลศรี
2. เด็กชายมงคลเชษฐ์  กระจ่างตา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวสิริญญา  นินนันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายณัฐพงศ์  ซื่อนาม
2. นายวรานันท์  ทองภัณฑ์
3. นายอนุชิต   สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวสิริญญา  นินนันท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ละมูล
3. เด็กชายจีรนันท์  แสงทอง
 
1. นางสาวบรรเจิด  จุมทา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทกุล
2. นางสาวณัฐรัตน์  ทรัพย์อาภารัตน์
3. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
 
1. นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร
2. นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บัวสุวรรณ
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 5 1. นายพิชัยยุทธ  กลิ่นนิล
2. นายศุภวิชญ์  ตันติวิกัยการ
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกษมา  เอกปรัชญากุล
2. เด็กชายกัญจนื  วันแต่ง
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชลธี  ใจประสพ
2. เด็กชายธีรภัทร  แต้มช่วย
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู