สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคผุค
 
1. นางสาวปารีรัฐ  มุมศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวดวงกมล  โพธิ์ไพร
 
1. นางสุรีย์พร  ยาทองไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุกุลยา  เกตุวรพันธ์
 
1. นางสาวนริสรา  ปัญจ่าแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐกมล  ดำรงรุ่งเรืองกุล
 
1. นางสาวภัทราภณ์  นุชถาวร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงอังควรรณ  ปรีชื่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาววันวลี  ปรีชื่น
 
1. นางอรนุช  สมพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐานมาศ  เพ็ชรผึ้ง
 
1. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาววลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางสาวลำเพย  เปี่ยมบางบอน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. นางสาวนพมาศ  นครจินดา
2. นางสาวพรปวีณ์  สุขกรณ์
3. นางสาวสุธิตา  วันทอง
 
1. นางสาวศิริพร  จาบไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวบุษบา  แก้วมา
2. นางสาวผกามาศ  อ่อนดี
3. นางสาวสิญานันท์  จีรพัฒน์อังกูร
 
1. นางวัชรี  โชติวงศานันต์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปณต  จันทร์ส่องแสง
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
2. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนาธิป  สายจำปา
2. นางสาวภคมน  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอริยะ  โยวะผุย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เครือจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนทัต  เดชะกุลกำจร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เครือจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธาวัน  ตาดวงษ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  นิลยา
3. เด็กหญิงสุธิญา  มีประโคน
 
1. นางดวงพร  สมทิพย์
2. นางสาวภัทริฐา  ขาวงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาวจารุณี  แซ่ลี้
2. นางสาวญาณิน  อินนอก
3. นางสาวรวินทร์นิภา  ชัยศิริจิรกุล
 
1. นายณัฐพล  อินแพง
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นายธนวิชญ์  จันทรเนตร
2. นายภัคพล  พามา
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นางสุขกมล  จันทรเนตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงชาลิสา  โอดสำโรง
 
1. นางสาวจริญญา  ปรีชาวิภาษ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายรัฐมงคล  น้อยนวน
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตันติภาสวศิน
2. เด็กหญิงพนิดา  ธนาเรืองโรจน์
3. เด็กหญิงภาคิณี  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นางนิโลบล  สระแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทกุล
2. นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ
3. นายพิสุทธื์  สุนทรกิติ
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาววรรณิภา   ศรีนนท์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์สุข
2. เด็กหญิงณัฐมน  หงษ์งาม
3. เด็กหญิงดารารัตน์  อินทกูล
 
1. นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนนท์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรกร  พูลศรี
2. เด็กชายมงคลเชษฐ์  กระจ่างตา
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวสิริญญา  นินนันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายณัฐพงศ์  ซื่อนาม
2. นายวรานันท์  ทองภัณฑ์
3. นายอนุชิต   สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวสิริญญา  นินนันท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ละมูล
3. เด็กชายจีรนันท์  แสงทอง
 
1. นางสาวบรรเจิด  จุมทา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทกุล
2. นางสาวณัฐรัตน์  ทรัพย์อาภารัตน์
3. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
 
1. นางสาวสกุลนา  สิงห์ขจร
2. นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บัวสุวรรณ
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 5 1. นายพิชัยยุทธ  กลิ่นนิล
2. นายศุภวิชญ์  ตันติวิกัยการ
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกษมา  เอกปรัชญากุล
2. เด็กชายกัญจนื  วันแต่ง
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชลธี  ใจประสพ
2. เด็กชายธีรภัทร  แต้มช่วย
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  ใจซื่อ
2. นางสาวจันทมณี  พันธ์เข็มทอง
3. นายณัฐดนัย  กมุททรง
4. นายธนกฤต  นาคขุนทด
5. นางสาวสุธาสินี  เทียบแสง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ด้วนรู้ที่
2. นางสาวนุชนาฏ  อินสิม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 1. นายคุณากร  เข็มท้าว
2. นางสาวชนม์ธีรา  บุญโต
3. นางสาวนันทภรณ์  กออำไพ
4. นางสาวบุษบา  แก้วมา
5. นางสาวผกามาส  อ่อนดี
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวกาญจนา  แก้วมนตรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 69.32 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญสพัฒน์  ศิริฐาปกรณ์
2. เด็กชายจีระภัทร  เชื้อหงษ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุตราช
4. เด็กหญิงชลธิชา  กาละมูล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมภาร
6. นางสาวดวงเนตร  รักท้วม
7. เด็กชายทัพราช  นาดี
8. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
9. เด็กชายธนเกียรติ  น้อยเหนื่อย
10. นางสาวธัญชนก  ประจิตร
11. นางสาวปภัทตา  สิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงปรารถนา  พวงทอง
13. เด็กหญิงพัชรีย์พร  มะสะพันธ์ุ
14. เด็กชายพัลลภ  บุญจันทร์
15. เด็กหญิงสิริกุล  ประสาทชัย
16. เด็กหญิงสิฬิสิฐิ์  ตั้งมั่นคง
17. เด็กชายสุมิตร  วิชญานุภาพ
18. นางสาวอภิสรา  อรัณย์สถิตวงศ์
19. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีเพชร
20. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธ์ุ
2. นายทองคำ  พิมพา
3. นายรัชชัย  พัฒนศิริศักดิ์
4. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
5. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 1. เด็กชายดนุภัทร  ภิรมย์นา
 
1. นางสาวอณิยา  อุดล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง 14 1. นางสาวศิริวรรณ  เหลือเศษ
 
1. นางอณิยา  อุดล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีภิลา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ซอยรัมย์
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
2. นางชิดชนก  ร่วมชมรัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 14 1. นางสาวธนัญญา  พลเรียงแก
2. นายสราวุธ  พวงศรี
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
2. นางชิดชนก  ร่วมชมรัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นางสาวจิสมา  ประพิณไพโรจน์
2. เด็กหญิงชนานัน  เขียนอยู่
3. นางสาวชุลีกร  ฉายระบิล
4. เด็กหญิงณัฏชนก  อินทรประสิทธิ์
5. นางสาวธิติมา  ปีตะนีลานนท์
6. นายธีระเศรษฐ์  วาทีมงคลเลิศ
7. เด็กชายพัชรพล  บัวบาน
8. นายวริทธิ์ธร  ผลพนิชรัศมี
9. นายอัจฉริยะ  อุปการดี
10. นายเกษมสันต์  นุ่มศรี
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธ์ุ
2. นางสาวสุปราณี  บุญจิตร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัฎษญา  คูหา
2. เด็กชายอัฉริยะ  อุปการดี
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพีรยา  คำเพราะโสตร์
2. นายอภิสิทธิ์  มาตแท่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ทองโพธิ์ศรี
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวพรพรหม  พุฒิธนบุญญา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายอัครา  ผกากอง
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 23 1. นางสาวปาณิสรา  คำสิงห์
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวชลธิญา  เขม้นกิจ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ญศรี
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวสลิลทิพย์  ยะฮาด
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิชัย  เบ็ญจาทิกุล
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาววรารัตน์  ศรีนัดรา
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายลิปปกร  เพ็งเจริญ
 
1. นายพีระ  ดุลยะนันท์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
 
1. นายทศพร  เกิดออมทรัพย์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทภรณ์  กออำไพ
 
1. นายทศพร  เกิดออมทรัพย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดลยพร  วิวัฒน์
 
1. นายพีระ  ดุลยะนันท์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐานมาศ  เพ็ชรผึ้ง
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีสุนทร
3. เด็กชายธนภัส  ลัตติยา
4. เด็กชายธนาชัย  แสงใยมณ๊
5. เด็กชายภคพล  เชิงฉลาด
6. เด็กชายโยธิน  เครือสิงห์
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัส  ลัตติยา
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นายณัฐพร  บุญตา
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงพนิดา  รักท้วม
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นางสาวจันทมณ๊  พันธ์เข็มทอง
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 7 1. นายณัฐพร  บุญตา
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พฤฒิวรกุล
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวผกามาส  อ่อนลี
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอานนท์  จรลี
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวผกามาส  อ่อนดี
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพนิดา  รักท้วม
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวกมลทิพย์  ใจซื่อ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายคุณัช  สิงห์สกุล
2. นายปัฐพงษ์  จันทิมาศัพท์
3. เด็กชายภัคพงศ์  มหาสวัสดิ์
4. เด็กชายวรวิทย์  คำบ้านฝาย
5. นายเทียนชัย  ไตรนุช
 
1. นายณัฐพร  แตงอ่อน
2. นายสำราญ  คชฤทธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีนนทกร  สืบสาย
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ภูธร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชกัญญา
4. เด็กหญิงอินทิรา  ทัศสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
6. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นางสาวศิริวรรณ  นิแพง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกทิพ  สมพรสิริ
2. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ภูธร
3. เด็กหญิงฐานนันท์  วงค์สุข
4. เด็กหญิงปาลิตา  บุญปก
5. เด็กหญิงพรวนัช  นามบุตร
6. เด็กหญิงพลอยภิมุข  ดีนวนพะเนา
7. เด็กหญิงศศิพิม  แซ่โง้ว
8. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นางสาวศิริวรรณ  นิแพง
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.35 ทอง 11 1. นางสาวรัตนาวดี  ดอนไพรเพ็ชร
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.32 ทองแดง 7 1. นางสาวเสาวภาคย์  พุ่มพิทักษ์กุล
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจ้ากรม  เกรียงไกรวัฒน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
74 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธิดา  สุพรรณ์
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกาะกิ่ง
2. เด็กชายตะวัน  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงธนัชพร  ขันชีกรด
4. เด็กชายนราดล  เบญจตานนท์
5. เด็กชายนิธิศ  แสงทองเกิด
6. เด็กหญิงศุภณิชา  ไชยประทุม
7. เด็กหญิงอารียา  แซ่ฉั่ว
8. เด็กหญิงเบญญาภา  เข็มพันธ์
 
1. นายทองคำ  พิมพา
2. นายนครินทร์  ในทอง
3. นายดนัย  วินิจ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคีตกานต์  ไวยสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เชนรัมย์
3. นายนัฐวุฒิ  สมทรง
4. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
5. นายพีรพล  ปานจิต
6. นายวริทธิ์ธร  ผลพนิชรัศมี
7. นางสาววิภารัตน์  พรหมจันทร์
8. นายศรพระราม  ซู
9. นายอภิสิทธิ  คำมี
10. นายอัชราวุฒิ  ดุจดา
 
1. นายณัฐพร  แตงอ่อน
2. นายทองคำ  พิมพา
3. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปณิชยา  เลิศโอสถ์
2. เด็กหญิงภัทรกร  ลิขิตธนากร
3. เด็กหญิงอารียา  งามเจริญ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายสุทธิชัย  ยั่งยืน
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 12 1. นางสาวชัญญานุช  ทัตปกรณ์สกุล
2. นางสาวนันท์นภัส  บุฒพึ่งทรัพย์
3. นางสาวสุกฤตา  จันทร์สีทอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กาละมูล
2. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
3. เด็กหญิงปรารถนา  พวงทอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายสุทธิชัย  ยั่งยืน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวฐิติรัตน์  วรรณจักร์
3. นางสาวปาริชาติ  แก้วมะโนคำ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายภัทรพล  หวังอีน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ภูบุญทอง
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกษมา  เอกปรัชญากุล
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สาลีผล
 
1. นายดนัย  วินิจ
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายวทัญญู  จรไชย
2. นายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  เกิดหิรัญ
2. เด็กชายเขมทัต  กงทอง
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายธีรภัทร   พวงกิจ
2. นายอัมรินทร์  ทองเขียว
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงอภิญญา  บาลวิมล
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิขิตวัฒนโสภณ
 
1. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
2. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐชนน  รักพินิจ
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุข
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กชายณัฎฐชัย  วังระหา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลา
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริวลัย  ใบทอง
2. นางสาวสุภาพร  ชาวสวน
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน
2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 5 1. นางสาวดลยพร  วิวัฒน์
2. นายธนิษฐ์  อัญชลีชไมกร
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
92 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  บุญทศ
2. เด็กชายสิทธิกร  บุญปัน
3. เด็กชายอาทิตย์  ประทุมวัน
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
93 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรษมน  พานทอง
2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ
3. นางสาวอิสริยาพร  มหาตมัน
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยฉัตร  รัตนวารินทร์ชัย
2. นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม
3. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจงกล  โตทรัพย์ฤดี
2. นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล
3. นายอัชราวุฒิ  ดุจดา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สกุลเดช
2. เด็กหญิงวรรณษา  สิมาชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวกรกนก  เจนชัย
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวฉัตรญาดา  ไทยโกสม
2. นางสาวทัญญา  นพคุณ
3. นางสาวรวีวรรณ  นิลอร่าม
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวศศิวิมล  เรืองไทย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  น้อยเหนื่อย
2. เด็กชายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  อินทรานุสรณ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณณา  ประทอง
2. เด็กชายวงศ์วรัณ  นาคพานิช
3. เด็กหญิงวรินทร  พรหมมินทร์
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันต์เกตุขวัญ  เพชรรัตน์
2. นางสาวชนิกานต์  สาธุ
3. นางสาวพรทิพย์  มีปิ่น
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายนพวุฒิ  อิศรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กชายศรายุธ  พลาหาญ
3. เด็กชายอภิชาติ  บุญศรีสุข
 
1. นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวณัฐกานต์  กองปัญญา
2. นางสาวปริมประภา  ศรีอรุณ
3. นางสาวสิรินธร  ยาวรัมย์
 
1. นางสุพร  สุขสโมสร
2. นางสาวมาริสสา  เต็มใจ
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  หลั่งแพ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชนันท์  เอกพิพัฒนา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสโรชา  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชินี  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นานอก
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรพันธุ์  สุธรรมวุฒินันท์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพร  ปานพลอย
2. นายปฏิพล  ตุงคุณะ
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข