สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุกุลยา  เกตุวรพันธ์
 
1. นางสาวนริสรา  ปัญจ่าแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาววันวลี  ปรีชื่น
 
1. นางอรนุช  สมพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนาธิป  สายจำปา
2. นางสาวภคมน  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอริยะ  โยวะผุย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เครือจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นายธนวิชญ์  จันทรเนตร
2. นายภัคพล  พามา
 
1. นายชวลิตร  จันทรเนตร
2. นางสุขกมล  จันทรเนตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงชาลิสา  โอดสำโรง
 
1. นางสาวจริญญา  ปรีชาวิภาษ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายรัฐมงคล  น้อยนวน
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์ดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตันติภาสวศิน
2. เด็กหญิงพนิดา  ธนาเรืองโรจน์
3. เด็กหญิงภาคิณี  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นางนิโลบล  สระแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัชชา  วิชิตนันทกุล
2. นายธนาบุญ  ไชยวัฒน์เจริญ
3. นายพิสุทธื์  สุนทรกิติ
 
1. นางสาวปรารถนา  สืบค้า
2. นางสาววรรณิภา   ศรีนนท์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศรัณยู  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บัวสุวรรณ
 
1. นางนิโลบล  สระแก้ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชลธี  ใจประสพ
2. เด็กชายธีรภัทร  แต้มช่วย
 
1. นายเดชา  เดชะคำภู
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพีรยา  คำเพราะโสตร์
2. นายอภิสิทธิ์  มาตแท่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 23 1. นางสาวปาณิสรา  คำสิงห์
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐชนน  รักพินิจ
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุข
 
1. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 5 1. นางสาวดลยพร  วิวัฒน์
2. นายธนิษฐ์  อัญชลีชไมกร
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจงกล  โตทรัพย์ฤดี
2. นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล
3. นายอัชราวุฒิ  ดุจดา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นายยศวีร์  ล่องทอง