สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวดวงกมล  โพธิ์ไพร
 
1. นางสุรีย์พร  ยาทองไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐกมล  ดำรงรุ่งเรืองกุล
 
1. นางสาวภัทราภณ์  นุชถาวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. นางสาวนพมาศ  นครจินดา
2. นางสาวพรปวีณ์  สุขกรณ์
3. นางสาวสุธิตา  วันทอง
 
1. นางสาวศิริพร  จาบไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวบุษบา  แก้วมา
2. นางสาวผกามาศ  อ่อนดี
3. นางสาวสิญานันท์  จีรพัฒน์อังกูร
 
1. นางวัชรี  โชติวงศานันต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนทัต  เดชะกุลกำจร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เครือจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาวจารุณี  แซ่ลี้
2. นางสาวญาณิน  อินนอก
3. นางสาวรวินทร์นิภา  ชัยศิริจิรกุล
 
1. นายณัฐพล  อินแพง
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 69.32 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญสพัฒน์  ศิริฐาปกรณ์
2. เด็กชายจีระภัทร  เชื้อหงษ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุตราช
4. เด็กหญิงชลธิชา  กาละมูล
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมภาร
6. นางสาวดวงเนตร  รักท้วม
7. เด็กชายทัพราช  นาดี
8. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
9. เด็กชายธนเกียรติ  น้อยเหนื่อย
10. นางสาวธัญชนก  ประจิตร
11. นางสาวปภัทตา  สิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงปรารถนา  พวงทอง
13. เด็กหญิงพัชรีย์พร  มะสะพันธ์ุ
14. เด็กชายพัลลภ  บุญจันทร์
15. เด็กหญิงสิริกุล  ประสาทชัย
16. เด็กหญิงสิฬิสิฐิ์  ตั้งมั่นคง
17. เด็กชายสุมิตร  วิชญานุภาพ
18. นางสาวอภิสรา  อรัณย์สถิตวงศ์
19. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีเพชร
20. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธ์ุ
2. นายทองคำ  พิมพา
3. นายรัชชัย  พัฒนศิริศักดิ์
4. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
5. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 14 1. นางสาวธนัญญา  พลเรียงแก
2. นายสราวุธ  พวงศรี
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
2. นางชิดชนก  ร่วมชมรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ทองโพธิ์ศรี
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัส  ลัตติยา
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 7 1. นายณัฐพร  บุญตา
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พฤฒิวรกุล
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.32 ทองแดง 7 1. นางสาวเสาวภาคย์  พุ่มพิทักษ์กุล
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 12 1. นางสาวชัญญานุช  ทัตปกรณ์สกุล
2. นางสาวนันท์นภัส  บุฒพึ่งทรัพย์
3. นางสาวสุกฤตา  จันทร์สีทอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายภัทรพล  หวังอีน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ภูบุญทอง
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน
2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง