สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นาคผุค
 
1. นางสาวปารีรัฐ  มุมศิลป์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายณัฐพงศ์  ซื่อนาม
2. นายวรานันท์  ทองภัณฑ์
3. นายอนุชิต   สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวสิริญญา  นินนันท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 5 1. นายพิชัยยุทธ  กลิ่นนิล
2. นายศุภวิชญ์  ตันติวิกัยการ
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
2. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 1. นายคุณากร  เข็มท้าว
2. นางสาวชนม์ธีรา  บุญโต
3. นางสาวนันทภรณ์  กออำไพ
4. นางสาวบุษบา  แก้วมา
5. นางสาวผกามาส  อ่อนดี
 
1. นายปวริศร์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวกาญจนา  แก้วมนตรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นางสาวจิสมา  ประพิณไพโรจน์
2. เด็กหญิงชนานัน  เขียนอยู่
3. นางสาวชุลีกร  ฉายระบิล
4. เด็กหญิงณัฏชนก  อินทรประสิทธิ์
5. นางสาวธิติมา  ปีตะนีลานนท์
6. นายธีระเศรษฐ์  วาทีมงคลเลิศ
7. เด็กชายพัชรพล  บัวบาน
8. นายวริทธิ์ธร  ผลพนิชรัศมี
9. นายอัจฉริยะ  อุปการดี
10. นายเกษมสันต์  นุ่มศรี
 
1. นายชัชวาล  มณีพันธ์ุ
2. นางสาวสุปราณี  บุญจิตร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัฎษญา  คูหา
2. เด็กชายอัฉริยะ  อุปการดี
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายอัครา  ผกากอง
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวชลธิญา  เขม้นกิจ
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ญศรี
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาววรารัตน์  ศรีนัดรา
 
1. นางสาวนาวิกา  พูลเกษม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
 
1. นายทศพร  เกิดออมทรัพย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐานมาศ  เพ็ชรผึ้ง
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีสุนทร
3. เด็กชายธนภัส  ลัตติยา
4. เด็กชายธนาชัย  แสงใยมณ๊
5. เด็กชายภคพล  เชิงฉลาด
6. เด็กชายโยธิน  เครือสิงห์
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงพนิดา  รักท้วม
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นางสาวจันทมณ๊  พันธ์เข็มทอง
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวผกามาส  อ่อนลี
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพนิดา  รักท้วม
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวกมลทิพย์  ใจซื่อ
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกาะกิ่ง
2. เด็กชายตะวัน  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงธนัชพร  ขันชีกรด
4. เด็กชายนราดล  เบญจตานนท์
5. เด็กชายนิธิศ  แสงทองเกิด
6. เด็กหญิงศุภณิชา  ไชยประทุม
7. เด็กหญิงอารียา  แซ่ฉั่ว
8. เด็กหญิงเบญญาภา  เข็มพันธ์
 
1. นายทองคำ  พิมพา
2. นายนครินทร์  ในทอง
3. นายดนัย  วินิจ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคีตกานต์  ไวยสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เชนรัมย์
3. นายนัฐวุฒิ  สมทรง
4. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
5. นายพีรพล  ปานจิต
6. นายวริทธิ์ธร  ผลพนิชรัศมี
7. นางสาววิภารัตน์  พรหมจันทร์
8. นายศรพระราม  ซู
9. นายอภิสิทธิ  คำมี
10. นายอัชราวุฒิ  ดุจดา
 
1. นายณัฐพร  แตงอ่อน
2. นายทองคำ  พิมพา
3. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปณิชยา  เลิศโอสถ์
2. เด็กหญิงภัทรกร  ลิขิตธนากร
3. เด็กหญิงอารียา  งามเจริญ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายสุทธิชัย  ยั่งยืน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กาละมูล
2. เด็กหญิงธนพร  จิตรจำลอง
3. เด็กหญิงปรารถนา  พวงทอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายสุทธิชัย  ยั่งยืน
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวฐิติรัตน์  วรรณจักร์
3. นางสาวปาริชาติ  แก้วมะโนคำ
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกษมา  เอกปรัชญากุล
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สาลีผล
 
1. นายดนัย  วินิจ
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายวทัญญู  จรไชย
2. นายอัธพล  หนูวรรณะ
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายธีรภัทร   พวงกิจ
2. นายอัมรินทร์  ทองเขียว
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงอภิญญา  บาลวิมล
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ลิขิตวัฒนโสภณ
 
1. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
2. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กชายณัฎฐชัย  วังระหา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลา
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวศศิประภา  พรหมด้วง