สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงอังควรรณ  ปรีชื่น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐานมาศ  เพ็ชรผึ้ง
 
1. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาววลัยพรรณ  ไชยมาตร
 
1. นางสาวลำเพย  เปี่ยมบางบอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปณต  จันทร์ส่องแสง
2. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
2. นางสาวปวีณา  ยอดลี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธาวัน  ตาดวงษ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  นิลยา
3. เด็กหญิงสุธิญา  มีประโคน
 
1. นางดวงพร  สมทิพย์
2. นางสาวภัทริฐา  ขาวงาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  ใจซื่อ
2. นางสาวจันทมณี  พันธ์เข็มทอง
3. นายณัฐดนัย  กมุททรง
4. นายธนกฤต  นาคขุนทด
5. นางสาวสุธาสินี  เทียบแสง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ด้วนรู้ที่
2. นางสาวนุชนาฏ  อินสิม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง 10 1. เด็กชายดนุภัทร  ภิรมย์นา
 
1. นางสาวอณิยา  อุดล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง 14 1. นางสาวศิริวรรณ  เหลือเศษ
 
1. นางอณิยา  อุดล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีภิลา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ซอยรัมย์
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  เทศธรรม
2. นางชิดชนก  ร่วมชมรัตน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวพรพรหม  พุฒิธนบุญญา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวสลิลทิพย์  ยะฮาด
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นายณัฐพร  บุญตา
 
1. นายสำราญ  คชฤทธิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอานนท์  จรลี
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวผกามาส  อ่อนดี
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ภูธร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  หลักบ้าน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชกัญญา
4. เด็กหญิงอินทิรา  ทัศสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
6. เด็กหญิงโยษิตา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นางสาวศิริวรรณ  นิแพง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกทิพ  สมพรสิริ
2. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ภูธร
3. เด็กหญิงฐานนันท์  วงค์สุข
4. เด็กหญิงปาลิตา  บุญปก
5. เด็กหญิงพรวนัช  นามบุตร
6. เด็กหญิงพลอยภิมุข  ดีนวนพะเนา
7. เด็กหญิงศศิพิม  แซ่โง้ว
8. เด็กหญิงอิศริญา  สนธิไทรงาม
 
1. นางสาวพิมพ์ตะวัน  ศรีสาคร
2. นางสาวศิริวรรณ  นิแพง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยุดา  สุขสมยา
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.35 ทอง 11 1. นางสาวรัตนาวดี  ดอนไพรเพ็ชร
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจ้ากรม  เกรียงไกรวัฒน
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธิดา  สุพรรณ์
 
1. นางอภิญญา  ใจงาม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  เกิดหิรัญ
2. เด็กชายเขมทัต  กงทอง
 
1. นายประมวน  วรรณกุล
2. นางสาวภัทรวิดา  งามเฉลียว
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริวลัย  ใบทอง
2. นางสาวสุภาพร  ชาวสวน
 
1. นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง
2. นางพรพรรณ  พุกชาวนา
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรษมน  พานทอง
2. นางสาวศรัณยา  ออกลกิจ
3. นางสาวอิสริยาพร  มหาตมัน
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
 
1. นายณรงค์  มาลี
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยฉัตร  รัตนวารินทร์ชัย
2. นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม
3. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  ทะปาละ
2. นายยศวีร์  ล่องทอง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สกุลเดช
2. เด็กหญิงวรรณษา  สิมาชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวกรกนก  เจนชัย
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวฉัตรญาดา  ไทยโกสม
2. นางสาวทัญญา  นพคุณ
3. นางสาวรวีวรรณ  นิลอร่าม
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวศศิวิมล  เรืองไทย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  น้อยเหนื่อย
2. เด็กชายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  อินทรานุสรณ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณณา  ประทอง
2. เด็กชายวงศ์วรัณ  นาคพานิช
3. เด็กหญิงวรินทร  พรหมมินทร์
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันต์เกตุขวัญ  เพชรรัตน์
2. นางสาวชนิกานต์  สาธุ
3. นางสาวพรทิพย์  มีปิ่น
 
1. นางสาวพัชรีย์  เสวีพงศ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายนพวุฒิ  อิศรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กชายศรายุธ  พลาหาญ
3. เด็กชายอภิชาติ  บุญศรีสุข
 
1. นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวณัฐกานต์  กองปัญญา
2. นางสาวปริมประภา  ศรีอรุณ
3. นางสาวสิรินธร  ยาวรัมย์
 
1. นางสุพร  สุขสโมสร
2. นางสาวมาริสสา  เต็มใจ
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  หลั่งแพ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ้มจันทร์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชนันท์  เอกพิพัฒนา
 
1. นางสาววศินี  มามีวัฒนะ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสโรชา  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชินี  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นานอก
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพร  ปานพลอย
2. นายปฏิพล  ตุงคุณะ
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข