สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาวลักษมีกานต์  วงเวียน
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนิดา  บุญนิธิไพสิฐ
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิรนันต์  เศรษฐโชตินันท์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทองดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวเนตรนภิศ  สกประเสริฐ
 
1. นางสาวนัยน์ปพร   จงสมจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาราภัทร  โมระกรานต์
 
1. นางอุไร  อรุณฉาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธนาการณ์  อินทองสุข
 
1. นายโสภณ  ปิ่นทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 26 1. นางสาวฌัชฌา  สะนันท์
 
1. นางรัชนีกร  ศรีสว่าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชัญญา  พุ่มโพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฌณัญญา  ภูวดล
3. เด็กหญิงอัจฉราณัฏฐ์  เพ็ชร์เกษม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
2. นางรจเรข  ปิ่นทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกันตา  รัตนวงศ์
2. นางสาวธนภรณ์  ประจันพล
3. นางสาวภัทราภรณ์  สีเขียว
 
1. นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร
2. นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญถนอม
2. เด็กหญิงอัชนีย์  ลาภทวีสมสิทธิ์
 
1. นางสาววงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาววงดาว  สุภาเกต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัชชา  รักวงศ์ขจร
2. นางสาวดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
 
1. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
2. นายวรัญญู  โพธิ์คีรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิตานัน  หลุงเจริญ
 
1. นายอานนท์  พุทธิวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวสาวินี  ปานเกษม
 
1. นายอานนท์  พุทธิวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมธุรดา  จารุเฉลิมรัตน์
2. นางสาวศรัญญา  หยาง
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินทรฤทธิ์
 
1. นางสาวกรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดวงกมล  สายะบุตร
 
1. นายอานนท์  พุทธิวงศ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิร์รัตน์  นาคขำ
2. เด็กหญิงจุฬา  โตศิริพัฒนา
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  ร่มลำดวน
2. นางสาวดวงรัตน์  คุ้มภัย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตา  ลาวัณยวุฒิ
2. นางสาวมญชุวรรณ  ช้างทอง
3. นางสาวแวววรรณ  อุทัยใหม่
 
1. นายอิทธิพล  ชัยเดโช
2. นางสาววิภาชดา  มีอำมาตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคบุญเจริญ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงศ์จิรสกุล
3. เด็กหญิงพิชญา  หล้าสุดตา
 
1. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
2. นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สร้อยสกุล
2. นางสาวศุภานัน  ถิ่นบ้านใหม่
3. นางสาวสิมาภรณ์  สิมานันท์
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาวศิถี  ตันบุญเจริญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ชัยรุ่งเรื่องถาวร
2. เด็กหญิงบุรพร  วิเศษวรกุล
3. เด็กหญิงภัทรียา  คงชาตรี
4. เด็กหญิงเปรมยุดา  พุกบัวขาว
5. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวมาลีนนท์  ยงพานิชย์
2. นางสาวสุวิมล  สุขเกษม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนางสาวธนัญญา  หมอปาน
2. นางสาวปณพร  ศรณะเนตร์
3. นางสาวพิชชาภา  ทรัพย์สิริเขษม
4. นางสาวสโรชา  วิเศษคุณธรรม
5. นางสาวอนัญญดา  บูรพรนุสรณ์
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกริณา  วิบูลยศริน
2. เด็กหญิงชมชนก  พุ่มโพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงปัณณารีย์  นิธิเชิดชูวงศ์
4. เด็กหญิงสุกฤตธินี  ทองมี
5. เด็กชายเมธาณีย์  สวัสดิ์รัตพล
 
1. นายยงยุทธ  ชำนาญอักษร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 8 1. นางสาวจิดาภา  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวณัฐชยา  ไตรเลอเกียรติ
3. นางสาวธนพร  อองละออ
4. นางสาวพรรณกาญจน์  โกวิทเจริญกุล
5. นางสาวสุนิสา  นาคธรรมาภรณ์
 
1. นางสาววรรณวิศา  หนูเจริญ
2. นางอัญชลี  พรหมสินธุศักดิ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สอนบุญ
2. เด็กหญิงพัชมณฑ์ภัค  กิจทรัพย์ทวี
3. นางสาวมัลลิกา  อินทร์กลับ
4. เด็กหญิงวีรนันท์  จำปาวัฒนเศรษฐ์
5. เด็กหญิงสิริธร  จีบโจง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัมรินทร์  อินทร์บำรุง
2. นายสมชิด  พลายอร่าม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจาภา  โตคุณาลัย
 
1. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสุภา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอธิชา  ตั้งศิริไพศาล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชชนก  เตชะธารวณิช
2. เด็กหญิงอิสรีย์  กังวาฬพรโรจน์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
2. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.2 ทอง 8 1. นางสาวนราธร  ศรีอมร
2. นางสาวนิธิพร  ศรีอมร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์
2. นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินทรา  จันทชีวกุล
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริญากร  นิลละออ
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพัฒน์สุดา  เลาหปุญญารักษ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  วงษ์เวียน
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัญญา  พุ่มโพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชญานิษฐ์  วรรณวาณิชย์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สระสรม
2. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
2. นายวาทิต  อินทร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวสิมาพร  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 -    
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 1. นางสาวธันยธรณ์  ไฉยชาติ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนลิน  วัฒนากูล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 4 1. นางสาวศุภรดา  ห้อยโกศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพร  แก้วพุกัม
2. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจเดิม
6. เด็กหญิงมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่ตั้ง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฏาพร  บ้านใหม่
2. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. นางสาวธันยธรณ์  ไฉยชาติ
4. เด็กหญิงนภัทร  สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
6. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจเดิม
8. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
9. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
10. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
11. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
12. เด็กหญิงอรณัฐ  พลเดชปริญญา
13. เด็กหญิงอรนลิน  วัฒนากูล
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
15. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่ตั้ง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จิตต์เส้ง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรอยพิม  อัญชลีพรสันต์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฤพร  บินสันเทียะ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 9 1. นางสาวณัฐนรี  มีกุศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวกมลลักษณ์  กล่ำเสือ
2. เด็กหญิงณัฐชญาพร  อ่อนประชา
3. เด็กหญิงณัฐรดี  แพร่แสงเอี่ยม
4. นางสาวธัญญา  จิรณรงค์พัฒน์
5. นางสาวนภาพร  มณีกรรณ์
6. นางสาวปาลิตา  พันธ์สุข
7. นางสาวภรภัทร  สร้อยสน
8. เด็กหญิงวารีวัล  พงศ์พันธ์ชัยกุล
9. เด็กหญิงศศิมา  กัลปพงศ์
10. นางสาวสุชามาศ  ทุวิลา
 
1. นายสกล  วงษ์มั่น
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.02 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  รงคะไชยพงศ์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.99 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เพียวประเสริฐ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  หล้าสุดตา
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
65 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาภรณ์  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
66 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐณิชย์  สุกิจจาคามิน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
67 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 1. นางสาวธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
2. นางสาวนรีณัฐ  สุขสงวน
3. นางสาววลัยพรรณ  ไทรเกต
4. นางสาวสุดารัตน์  จิตเพียรธรร
5. นางสาวสุพิชฌาย์  นฤนะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
2. MissLI  WENYA
 
68 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐานิดา  ยิ่งธนพิบูลย์
2. นางสาวณิฐการณ์  ศรีทอง
3. นางสาวปาณิศา  จิตต์ปัญญาภาส
4. นางสาวรชุดา  ติระบริสุทธิ์
5. นางสาวรดานุช   ขันแก้ว
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. Mrs.MARIKO  MAEDA
 
69 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปพิชญา  ธรรมนูญ
2. นางสาววณิชญา  ชาวโพธิ์
3. นางสาววิภาวี  วิมานบรรพต
4. นางสาววิมลสิริ  ฉันทวิไลยิ่ง
5. นางสาวอรปรียา  สินวณิชย์กูล
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
70 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวนันทิพร  วชิราดิศัย
2. นางสาวศศิธร  จิรกุลพงศ์ธร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฑีฆะ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันตา  รัตนวงษ์
2. นางสาวภัคจิรา  นันทศักดิ์ไพบูลย์
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวชนม์ชนิน  พานทอง
3. นางสาวชุติมณฑน์  วงศ์เกียรติก้อง
4. นางสาวธนนันท์  ยุวสิทธิชัย
5. นางสาวนรินทิพย์  ตั้งเจริญธรรม
6. นางสาวพรภัสสร  เจนสรรพกิจกุล
7. นางสาวศุภกานต์  ผดุงใจ
8. นางสาวหทัย  เกษรมาลี
9. นางสาวอรปรียา  สินวณิชย์กุล
10. นางสาวอินทุอร  จำปาวัฒน์
 
1. นายวิทยา  ปาตาสะ
2. นางสาวสมสวย  เห็นงาม
3. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐานุตรา   ม่วงมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชดาญา  หอมหวล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  หงส์วัฒนกุล
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวชลทิพย์   ใจสอาด
2. นางสาวเก็จแก้ว   เกษกุล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดลชนก  ชาตินักรบ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันนาค
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณณดา  งามชื่นเสถียร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทัพงาม
 
1. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพีรดา  ภูวไพบูลย์สุข
2. เด็กหญิงอนัญญา  หล่อสมฤดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวนุชศจี   ผลบุญเจริญชัย
2. นางสาวศรสวรรค์   ยิ้มเทศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  สายะบุตร
2. นางสาวตรรกมล  สุขชุม
3. นางสาวพิมพ์พิชญา  โฆษิตเจริญสุข
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 1. นางสาวณัฐชนก  ศิริไพศาลอนุสรณ์
2. นางสาวนรีณัฐ  สุขสงวน
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ธนาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงปริ่มพร   แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงปัณณิกา   พิพิธภาคย์
 
1. นางอัจฉรา   กอบัวแก้ว
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุกามาศ  กิตระคาม
2. นางสาวรัชชิตตา  ปัญญางาม
3. นางสาวสุพรรษา   เทียนทอง
 
1. นางอัจฉรา   กอบัวแก้ว
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณิชกานต์  สุภารัตน์
2. นางสาวภัทรวดี  แก้วอรัญ
3. นางสาวศศิกานต์  เจนพิทักษ์ชัย
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันตรัตน์  ปฐมวรชาติ
2. นางสาวณัฐชนก  ศิริไพศาลอนุสรณ์
3. นางสาวพลอยพรรณ  รินประเสริฐมีชัย
4. นางสาวศุภาวีร์  ธีระโชติวัฒน์
5. นางสาวสโรชา  พานิชทุนทับ
6. นางสาวอัญชิสา  ทุมดี
 
1. นายจรัล  จินจาคาม