สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธนาการณ์  อินทองสุข
 
1. นายโสภณ  ปิ่นทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชัญญา  พุ่มโพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฌณัญญา  ภูวดล
3. เด็กหญิงอัจฉราณัฏฐ์  เพ็ชร์เกษม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
2. นางรจเรข  ปิ่นทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัชชา  รักวงศ์ขจร
2. นางสาวดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
 
1. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
2. นายวรัญญู  โพธิ์คีรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิตานัน  หลุงเจริญ
 
1. นายอานนท์  พุทธิวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวสาวินี  ปานเกษม
 
1. นายอานนท์  พุทธิวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินทรฤทธิ์
 
1. นางสาวกรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดวงกมล  สายะบุตร
 
1. นายอานนท์  พุทธิวงศ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิร์รัตน์  นาคขำ
2. เด็กหญิงจุฬา  โตศิริพัฒนา
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  ร่มลำดวน
2. นางสาวดวงรัตน์  คุ้มภัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวพัฒน์สุดา  เลาหปุญญารักษ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ธนาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงปริ่มพร   แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงปัณณิกา   พิพิธภาคย์
 
1. นางอัจฉรา   กอบัวแก้ว
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบุกามาศ  กิตระคาม
2. นางสาวรัชชิตตา  ปัญญางาม
3. นางสาวสุพรรษา   เทียนทอง
 
1. นางอัจฉรา   กอบัวแก้ว
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณิชกานต์  สุภารัตน์
2. นางสาวภัทรวดี  แก้วอรัญ
3. นางสาวศศิกานต์  เจนพิทักษ์ชัย
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว