สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิรนันต์  เศรษฐโชตินันท์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ทองดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตา  ลาวัณยวุฒิ
2. นางสาวมญชุวรรณ  ช้างทอง
3. นางสาวแวววรรณ  อุทัยใหม่
 
1. นายอิทธิพล  ชัยเดโช
2. นางสาววิภาชดา  มีอำมาตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 8 1. นางสาวจิดาภา  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวณัฐชยา  ไตรเลอเกียรติ
3. นางสาวธนพร  อองละออ
4. นางสาวพรรณกาญจน์  โกวิทเจริญกุล
5. นางสาวสุนิสา  นาคธรรมาภรณ์
 
1. นางสาววรรณวิศา  หนูเจริญ
2. นางอัญชลี  พรหมสินธุศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 4 1. นางสาวศุภรดา  ห้อยโกศล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปพิชญา  ธรรมนูญ
2. นางสาววณิชญา  ชาวโพธิ์
3. นางสาววิภาวี  วิมานบรรพต
4. นางสาววิมลสิริ  ฉันทวิไลยิ่ง
5. นางสาวอรปรียา  สินวณิชย์กูล
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดลชนก  ชาตินักรบ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันนาค
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
2. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพีรดา  ภูวไพบูลย์สุข
2. เด็กหญิงอนัญญา  หล่อสมฤดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวนุชศจี   ผลบุญเจริญชัย
2. นางสาวศรสวรรค์   ยิ้มเทศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์