สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาวลักษมีกานต์  วงเวียน
 
1. นางสาวชุติมา  ฮิมวาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวเนตรนภิศ  สกประเสริฐ
 
1. นางสาวนัยน์ปพร   จงสมจิตต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 26 1. นางสาวฌัชฌา  สะนันท์
 
1. นางรัชนีกร  ศรีสว่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกันตา  รัตนวงศ์
2. นางสาวธนภรณ์  ประจันพล
3. นางสาวภัทราภรณ์  สีเขียว
 
1. นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตาทร
2. นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมธุรดา  จารุเฉลิมรัตน์
2. นางสาวศรัญญา  หยาง
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สร้อยสกุล
2. นางสาวศุภานัน  ถิ่นบ้านใหม่
3. นางสาวสิมาภรณ์  สิมานันท์
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาวศิถี  ตันบุญเจริญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริญากร  นิลละออ
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  วงษ์เวียน
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัญญา  พุ่มโพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สระสรม
2. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรแก้ว
2. นายวาทิต  อินทร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวสิมาพร  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 1. นางสาวธันยธรณ์  ไฉยชาติ
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนลิน  วัฒนากูล
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฏาพร  บ้านใหม่
2. เด็กหญิงชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
3. นางสาวธันยธรณ์  ไฉยชาติ
4. เด็กหญิงนภัทร  สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
6. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจเดิม
8. นางสาวมาริสา  ศรีวารี
9. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
10. นางสาวสิรินดา  จันทรใย
11. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
12. เด็กหญิงอรณัฐ  พลเดชปริญญา
13. เด็กหญิงอรนลิน  วัฒนากูล
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉิมพาลี
15. เด็กหญิงเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่ตั้ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรอยพิม  อัญชลีพรสันต์
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐณิชย์  สุกิจจาคามิน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐานุตรา   ม่วงมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวชลทิพย์   ใจสอาด
2. นางสาวเก็จแก้ว   เกษกุล
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวมีนา  โอษฐงาม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 1. นางสาวณัฐชนก  ศิริไพศาลอนุสรณ์
2. นางสาวนรีณัฐ  สุขสงวน
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล